Utleie av kirker


Trenger du et lokale til en familiefest, jubileum eller kanskje en konsert? Vi har flere flotte lokaler til utleie! Ta kontakt med oss på kontoret.

Horten kirkelige fellesråd har utleielokaler for ulike arrangementer i Skoppum arbeidskirke og Åsgårdstrand kirke, samt Kirkestua på Nykirke (rett ved kirka). Det er også mulig å leie kirkerommene for konserter eller andre arrangementer (Borre kirke, Horten kirke, Løvøy kapell, Nykirke kirke, Skoppum arbeidskirke og Åsgårdstrand kirke). Vi formidler også utleie i Sentrumskirken.

Ta kontakt på post.horten@kirken.no eller 33 52 91 00

For utleie av Borre menighetshus ta kontakt med Liv Jorunn Landsend på liv.jorunn.landsend@hotmail.com eller 450 10190

Generelle regler 
Kirkelig fellesråd i Horten kommune ivaretar leieforholdet på vegne av det enkelte menighetsråd.

Generelle betingelser
Utleier plikter å stille kirken til rådighet i en slik forfatning at arrangementet kan gjennomføres uten unødige hindringer. De utleide arealene utvendig og innvendig skal være tilfredsstillende rengjort, snøbrøyting og sandstrøing skal være tilfredsstillende utført. Leietaker kan ikke uten særskilt tillatelse gjøre forandringer eller inngrep i kirkens interiørmessige sammensetning eller tekniske anlegg.

Ansvar
Utleier har ansvar for å åpne og lukke kirken, og føre tilsyn med kirken i hele arrangementstidsrommet. Leietaker har ansvar for alt utstyr som bringes inn i kirken i forbindelse med arrangementet. Leietaker har ansvar for alt personell som på ulike måter deltar i arrangementet. Utleier har ansvar for øvrig personell. Er tillatelse til forandringer av interiør som nevnt i pkt 2 gitt, må leietaker stå for den praktiske utførelsen av dette.

Leietaker plikter å behandle eiendommen og dens inventar med tilbørlig aktsomhet, og er erstatningsansvarlig for skader som kan tilbakeføres til leieforholdet. Erstatningsansvaret er i utgangspunktet begrenset oppad til forsikringsavtalens egenandel kr.50.000.-, men kan i enkelte tilfeller utvides til å omfatte hele skaden – dersom forsikringen ikke dekker denne.

Brannsikkerhet
Det totale antall personer i kirken (medvirkende teknikere og publikum) må ikke under noen omstendighet overstiger det persontall som er fastsatt for kirken.

Bruk av levende lys
Bruk av levende lys skal avtales med stedsansvarlig (kirketjener eller andre) og tillates kun brukt i godkjente lysestaker. Bruk av levende lys tillates kun under oppsyn og må ikke under noen omstendighet etterlates brennende når lokalet forlates.

Leietaker plikter å stille 2 personer til disposisjon som vakter under arrangementet. Disse skal i god tid før arrangementet starter, la seg instruere av kirkens plassansvarlig om kirkens nødutganger, rømningsplaner og øvrige brannrutiner.

Ordensregler
Leietaker plikter å følge kirkens ordensregler hvis slike forefinnes. Generelt for alle kirker gjelder at man må opptre med orden og verdighet. Røyking må ikke forekomme innendørs og bruk av rusmidler må ikke forekomme i kirken eller dens umiddelbare nærhet. Leietaker plikter for øvrig å rette seg etter alle instruksjoner gitt av kirkens plassansvarlig. Leietaker plikter å etterlate kirken ordensmessig slik den var ved arrangementets start. Inventar som er flyttet settes på plass, og all søppel ryddes og kastes i søppelbeholderne.

Takstreglement
Leiesummen fastsettes i følge takstreglement for utleie av kirkene i Horten kommune. Leietaker plikter sammen med kirkens plassansvarlig å fylle ut "opptellingsskjema". Utleier forholder seg retten til å ha en observatør tilstede ved billettsalg i kirken. Regnskap for arrangementer leveres snarest til kirkekontoret, slik at faktura kan sendes. Dersom kirken etter arrangementet ikke er i ordensmessig stand som nevnt i pkt. 5, forbeholder utleier seg retten til å sende ekstra regning på opprydding med kr. 230.- pluss mva. pr. arbeidstime.

Tilbake