Kirkelig fellesråd - ansvar og oppgaver


I alle kommuner med mer enn et sokn, er det lovfestet at det skal være et kirkelig fellesråd.

 

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet er blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, har arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte og forvalte økonomiske midler som stilles til fellesrådets disposisjon.

Møteplan 2015:
29. januar, 26. februar, 12. mars (sammen med menighetsrådene) 16. april, 11. juni, 3. september, 15. oktober, 12. november, 10. desember.
Møtene holdes i de ulike soknene på omgang. 

Medlemmer i Horten Kirkelig fellesråd 2011 - 2015:

Sten Lundbo, Edvard Munchsgt. 30A 3179 Åsgårdstrand - Leder 2015 (Åsgårdstrand menighetsråd)

Trond F. Tveit, Skavlisletta 2 3189 Horten - Nestleder 2015 (Horten menighetsråd)

Morten C. Sæthern, Grønligt. 15d 3188 Horten (Horten menighetsråd)

Erik Gjeruldsen (Åsgårdstrand menighetsråd)

Ragnhild Lian, Liavn. 32, 3180 Nykirke (Nykirke menighetsråd)

Bente Aas-Haug, Hellandvn. 177, 3180 Nykirke (Nykirke menighetsråd)

Gro Nygaard, Eikvn. 37 3186 Horten (Borre menighetsråd)

Axel Sandaas, Tveietenvn. 4 3186 Horten (Borre menighetsråd)

Gunnar Rio, Bekkegt. 21B, 3181 Horten (Kommunal representant)

Harald Bryne, Vollveien 1, 3183 Horten (geistlig repr. utnevnt av Tunsberg biskop)

Tilbake