Møtereferater fra Horten kirkelige fellesråd


Her finner du referat fra møtene i Horten kirkelige fellesråd


Møtebok for Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:    18.01.2023
Møtetid:    kl. 18:00
Møtested:    Sentrumskirken
Til stede: 
Roy Helge Rasmussen (Borre menighetsråd), Jon Erik Halvorsen (Horten menighetsråd), Tor Brattekværne (Horten menighetsråd), Jacob Børresen (Horten kommune), Frode Magnar Andersen (fungerende prost), Sigvor Ljone (Åsgårdstrand menighetsråd), Øyvind Lohne (Nykirke menighetsråd), Hilde Wold (Nykirke menighetsråd), Arne Book (Borre menighetsråd), Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighetsråd), Svein Kåre Johansen, (kirkeverge og sekretær for rådet).

Orienteringer:

Åsgårdstrand MR:
-    Har hatt to møter siden siste fellesrådsmøte. Har hatt besøk av prost og diakonimedarbeider som har orientert om ny diakoniplan. Åsgårdstrand har valgt et mannlig medlem til å sitte i diakoniutvalget.
-    Lånet til utbyggingen av Åsgårdstrand kirke har nå kommet ned i kr 495.000, og det er gledelig at beløpet går nedover.
-    Rådet har diskutert henvendelse fra kirkevergen angående bidrag til hjertestartere i kirkene. Rådet mener at det ikke er behov for hjertestarter i Åsgårdstrand kirke siden det er en døgnåpen hjertestarter på Jokerbutikken ikke langt unna kirka.
-    Sist søndag hadde de avskjedsgudstjeneste for sokneprest Stina Frøvoll Torgauten og det var veldig hyggelig.


Borre MR:
-    Hadde møte sist mandag og diskuterte saken om sponsing av hjertestarter. Rådet synes dette er en god investering og vedtok å sponse kostnad for 1 hjertestarter.
-    Det jobbes med å sette ned en nominasjonskomite for å finne folk til å stille på listene til menighetsrådsvalget til høsten.

Nykirke MR:
-    Nykirke var også med på avskjedsgudstjenesten for Stina Frøvoll Torgauten.
-    Når det gjelder prosessen med å ansette ny sokneprest så synes rådet det er beklagelig at ikke begge rådene får være representert under intervjuprosessen. Reglene sier at det må velges en felles representant for begge menighetsrådene som skal delta på intervjuene. Rådene vurderer å ha et felles menighetsrådsmøte for å få informasjon fra den som deltar på intervjuene.
-    Rådet har gått bort fra tanken om felles menighetsråd med Borre fordi signalene fra lokalbefolkningen er at de er villige til å stille til valg i Nykirke men ikke i et felles menighetsråd med Borre. Siden det var Nykirke som tok initiativ til en sammenslåing så oppleves dette litt vanskelig, men de velger å lytte til de sterke signalene de har fått i et menighetsmøte og i samtaler med aktuelle kandidater til menighetsrådet.

Horten MR:
-    Horten hadde møte i går og vedtok å støtte hjertestarteraksjonen med å finansiere to hjertestartere.
-    Det jobbes med nominasjonskomite for menighetsrådsvalget.
-    Det jobbes med NaMu-arbeid (Naturlig menighetsutvikling)

Prosten:
-    På landsbasis stilles det til sammen 4 lister til menighetsrådsvalget.
-    Menighetsrådene må velge representant til nominasjonskomite for valgkomiteen til valg av bispedømmeråd. Valget gjøres etter valgkurset i Sentrumskirken 19 januar.
-    Det er viktig å jobbe for å få medlemmer til menighetsrådene, men det er et vanskelig arbeid. Kanskje er 4 år en for lang periode? Hvis man ikke får lister med mange nok navn kan folk bli valgt inn ved at noen foreslår dem på valgdagen. Dette er uheldig, så man bør klare å stille fulle lister.
-    15 februar skal stabene i Horten KF og i Holmestrand KF samles til felles kurs om LHBT+ i Skoppum kirke.
-    Prosessen med å ansette ny sokneprest i Åsgårdstrand og Nykirke ventes å være ferdigstilt i slutten av mars. Søknadsfrist er 29 januar og det har foreløpig ikke kommet noen søkere, men det er flere som er interesserte.
-    Prosten har etablert jevnlige fellesmøter med kirkevergene i Horten og i Holmestrand. Dette er nyttige møtepunkter som alle kan dra nytte av.
Kommunens representant:
-    De politiske møtene har ikke kommet i gang ennå så han har ikke noe nytt å melde om. Saken om kirkelige eiendommer kommer muligens opp i kommunestyret 14 februar.

Leder:
-    Leder stilte spørsmål om det bør gjennomføres kursing i forbindelse med innkjøp av hjertestartere? Det kom innspill i møtet om at dette egentlig ikke er nødvendig siden hjertestarterne er selvforklarende. Det viktigste er at noen tar grep og får satt i gang bruken av dem hvis en situasjon oppstår. Kirkevergen sier han planlegger å ta en gjennomgang med hele staben slik at de er kjent med hvordan den fungerer og han vil også ha en gjennomgang på hvem gjør hva av de ansatte hvis det oppstå uheldige situasjoner som hjertestans, illebefinnende eller brann under kirkelige handlinger. Innspill fra møtet er at de ansatte også må få jevnlige førstehjelpskurs, og dette bifalles av kirkevergen som vil gjennomføre dette.

Kirkevergen: 
-    Fra 1 januar 2023 er det innført påbud om universell utforming av hjemmesider for offentlige instanser. Det er frist til 1 februar med å utarbeide en tilgjengelighetserklæring som skal publiseres på hjemmesiden. Kirkevergen opplyser at i samarbeid med leverandør av hjemmesiden er erklæringen nå på plass og det vil bli jobbet videre med universell utforming av hjemmesidene både fra vår side og fra leverandørens side.
-    Fra 1 januar er det påbudt med kildesortering av avfall for bedrifter, på lik linje med private husholdninger. Kirkevergen har satt i gang et arbeid med å gjennomføre dette i praksis.
-    Det jobbes med å innhente prosjektledelse for prosjektering og gjennomføring av de allerede finansierte restaureringsarbeidene på Horten kapell, Horten kirke (kirkeskip), og på klimaskall Borre kirke. Horten kapell startes sannsynligvis opp først, samtidig som prosjektering av arbeidet i Horten kirke gjennomføres. Målet er å ferdigstille kapellet i år, og også ferdigstille prosjekteringen av kirkeskipet i Horten kirke i år. Gjennomføringen av arbeidene i Horten kirke planlegges startet opp etter konfirmasjonene våren 2024. Prosten pekte i møte på at stenging av kirken må formelt sett behandles i menighetsrådet og omsøkes til bispedømmet via sokneprest og prost.
-    KA, Riksantikvaren og Regjeringen samarbeider om å ruste opp middelalderkirker fram mot grunnlovsjubileet i 2030 og de har plukket ut 40 kirker i landet som skal få sponset utarbeidelse av tilstandsrapport for inntil 100 tusen kroner. Borre og Nykirke kirker er blant de 40 kirkene som er plukket ut. Tilstandsrapporten skal gjennomføres etter en ny metode som skal sikre helhetlige vurderinger, og rapportene skal være ferdige allerede i slutten av mars i år. Det arbeides nå derfor aktivt for å få tilbud fra firmaer som kan gjennomføre tilstandsrapportene.
-    Det settes i disse dager i gang anbudsrunder for å få gjennomført allerede planlagte og finansierte utbedringer på taket på Lauvøya kapell, taket på driftsbygningen på Borre gravlund og taket på kapellet på Borre gravlund. Dette er prosjekter som ventes ferdigstilt inneværende år.
-    Montering av sprinkelanlegg i Borre kirke er nå ferdigstilt og nå går arbeidet i gang med å utføre sprinkling av Nykirke kirke. Det er allerede innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til formålet.
-    Mot slutten av 2022 ble det reparert 11 stoler i Åsgårdstrand kirke og det satses på å reparere ca like mange i år også.

SAKLISTE:

Sak 001/23    Driftsbudsjett 2023 - endelig vedtak

Saksfremstilling
Etter vedtak i kommunestyret i desember endte vi opp med et nedtrekk i tilskudd fra kommunen på kr 153.492. I tillegg fører økt kremasjonsavgift til en netto kostnadsøkning på kr 225.000,-. Dette fører til et budsjettert merforbruk på kr 378.492. Det er ikke budsjettert med noe strømstøtte i 2023 siden vi ikke har konkret lovnad om dette fra staten. Men det er en reell mulighet for at vi kan få noe støtte i år også. I 2022 fikk vi kr 180.000,-.
Det ligger også an til at vi kan få noe reduserte lønnskostnader på grunn av noe vakanse i kirketjenerstillinger. I tillegg er det forventet noe innsparing på grunn av sykemeldinger.

Forslag til vedtak
Budsjettert merforbruk på kr 378.492 dekkes av disposisjonsfond.

Vedtak:
Budsjettert merforbruk på kr 378.492 dekkes av disposisjonsfond.


Sak 002/23    Investeringsbudsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 - endelig vedtak

Saksfremstilling
I juni 2022 ble det vedtatt et investeringsbudsjett for 2023 på kr 9,8 millioner. Høsten 2022 fikk vi beskjed fra kommunen om at vi måtte redusere dette investeringsbudsjettet med 1,8 millioner kroner. Denne reduksjonen er nå gjennomført og vi legger fram et investeringsbudsjett på kr 8 millioner.

Forslag til vedtak
Framlagt investeringsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas.

Vedtak:
Framlagt investeringsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas.


For Horten kirkelige fellesråd

Jon Erik Halvorsen, leder         

Svein Kåre Johansen, kirkeverge

 


Møtebok for Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:    07.12.2022
Møtetid:    kl. 18:00
Møtested:    Åsgårdstrand kirke (Lite møterom)


Tilstede: 
Jon Erik Halvorsen (leder), Hallvard Brodshaug, Tor Brattekværne, Sigvor Ljone, Hilde Wold, Åse Kristine Søvde, Arne Book, Frode Magnar Andersen (fungerende prost), Jacob Børresen (kommunal representant), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Meldt forfall:
Øyvind Lohne.

Kommentarer til referat fra forrige møte:
-    I referatet sto det at det var møte 22 mars, men riktig dato er 23 mars.

Orienteringer:

Åsgårdstrand menighetsråd: Hadde åpen kirke 1 søndag i advent i forbindelse med julemarkedet i Åsgårdstrand. Dette ble en stor suksess der det var mange som tok turen innom; også folk som ikke vanligvis går i kirken. Det ble servert vafler og kaffe, det ble spilt julemusikk og holdt konserter. På søndag var det lysmesse der engangskoret øvde tidlig på ettermiddagen og deltok under gudstjenesten i en fullsatt kirke, der også de 17 konfirmantene deltok.

Nykirke menighetsråd: Torsdag 8 desember er det julekonsert i Nykirke der også de 10 medlemmene i Nykirke barnekor deltar sammen med Julekoret. Det er mye spennende som skjer framover i Nykirke.

Borre menighetsråd: Hadde møte mandag 5 desember der vikarprost Frode og nyansatt diakonimedarbeider Tonje deltok og snakket om diakoniplan. Rådet valgte en representant til diakoniutvalget. Rådet diskuterte også innspill fra kirkevergen om å variere mer på klokkeslettene for gudstjenester. Rådet er i utgangspunktet positive til dette og mener at det er de ansatte som er best egnet til å vurdere dette. Rådet anser kl 14 er et dårlig tidspunkt for gudstjenester.

Horten menighetsråd: Hadde møte i forrige uke og fikk orientering om diakoniplan og diakoniutvalg. Ny diakonimedarbeider Tonje orienterte om sine tanker om hvilke planer hun har for arbeidet i stillingen. Ansatte og frivillige i menigheten deltok på julemarkedet på Karljohansvern 3 desember med en stall og julekrybbe. Det var også julekonsert i Horten kirke samme ettermiddag.

Prosten: 
-    I forhold til saken om justering av klokkeslett for gudstjenester orienterte prosten om at de ser på å lage en gudstjenesteturnus der det ikke er gudstjeneste i Åsgårdstrand og Nykirke samme dag. På den måten kan samme kirketjener betjene begge og man kan derfor lyse ut en større stilling som dekker begge disse menighetsrådene.
-    Søndag 11 desember er det fremstilling av ny kirkeverge i Borre kirke kl 11.00.
-    Torsdag 19 januar kl 18-21 er det orienteringsmøte om Kirkevalget 2023 i Sentrumskirken. Dette møtet er generert fra bispedømmet og kan ikke flyttes selv om det kolliderer med fellesrådsmøte. Rådet ble dermed enige om at fellesrådsmøtet flyttes til onsdag 18 januar, samme sted.
-    Det jobbes nå med utlysningsteksten til soknepreststillingen i Åsgårdstrand og Nykirke. Utlysningen vil skje før jul med søknadsfrist en gang i januar. Dette regnes som et gunstig tidspunkt for å få studenter til å søke. Ansettelse beregnes ca i mars.
-    Det er ansatt ny prost etter Harald Bryne. Den nye prosten heter Marta Axner Ims og vil tre inn i stillingen en gang til sommeren og sannsynligvis innsettes i august. Frode Magnar Andersen vil være fungerende prost fram til Marta tiltrer.
-    Det ligger an til en del justeringer blant prestestillingene i bispedømmet. Horten har forholdsvis liten dekning og kan være blant de som får flere stillinger.
-    Diakoniutvalget som blir valgt nå i disse tider får i oppgave å skrive diakoniplanen. Det er viktig at vi også får med noen menn i utvalget.

Kommunens representant: 
-    Endelig budsjett vedtas i kommunestyret nå til uka. Det er noe nedtrekk hos fellesrådet.
-    Når det gjelder saken om overføring av eiendommer forbeholder kommunen seg retten til å beholde en del av eiendommen ved Skoppum kirke til bruk for barnehagen. Børresen vil stille spørsmål i hovedutvalget om dette er lovlig og vil legge fram et forslag om å returnere saken til kommunen for en rettslig vurdering og eventuelt legge saken fram til ny behandling i kommunestyret.

Fra AU:
-    Deling av strømmålere i Skoppum kirke skal nå være gjennomført slik at kommunen får faktura for den strømmen som brukes i kommunens del av bygget.
-    Staten utlyste i høst mulighet for å søke om ekstra strømstøtte slik at strømprisen ikke skulle føre til stengte kirker i jula. Det ble gitt tilskudd på kr 45.000 pr menighetsråd. Søknad på støtte ble sendt fra kirkevergen og tilskudd på til sammen kr 180.000 ble innvilget.
-    Det er nå skrevet kontrakt på kjøp av Steinway flygel til Horten kirke. Flygelet vil sannsynligvis bli levert før jul. Det planlegges innvielseskonsert med Håvard Gimse16 februar ca kl 19 eller 20. Dette er samme dag som det er fellesrådsmøte og dette møtet bør derfor legges til kl 17 slik at rådsmedlemmene får mulighet til å delta på konserten. Flygelet er i sin helhet finansiert av gaver, sponsing og tilskudd.
-    I forbindelse med kommunebudsjettet foreslo kommunedirektøren et nedtrekk på kr 650.000 på fellesrådets budsjett. Etter politiske forhandlinger i formannskapet er dette nedtrekket nå redusert ned til kr 150.000.
-    Kirkevergen ønsker å sette i gang en aksjon for å skaffe hjertestarter til alle kirkene våre. Han ønsker å henvende seg til lag og foreninger for å få hjelp med finansiering av hjertestarterne. Pris pr hjertestarterpakke er på ca kr 18.000, så med 7 bygg blir det rundt 100 tusen kroner totalt for alle byggene. Kirkevergen vil også bruke media for å synliggjøre at vi jobber med saken. Det er fint hvis medlemmene av menighetsrådene framsnakker saken i sine nærmiljøer.

Saker

Sak 045/22    Disponering av udekket mindreforbruk innenfor investeringsregnskap 2021

Vedtak:
Merforbruk per 31.12.2021 i prosjekt Skallsikring Borre på kr. 426 941 dekkes av fond 5559999.
Mindreforbruket per 01.12.2022 på kr. 550 293 disponeres med kr. 426 941 tilbake på fond 555999, 
og kr. 123 352 settes på fond 553950 ubundet investeringsfond.

Merforbruk per 31.12.2021 i prosjekt Varmeovner i Løvøy kapell på kr. 53 746 dekkes av ubundet investeringsfond 5539950 i 2021 og merforbruk kr. 4 451 i 2022 dekkes av samme fond 5539950 i 2022.

Saldo på ubundet investeringsfond blir da per 01.12.2022 kr. 66 268

Enstemmig vedtatt.

Sak 046/22    Stoler i Åsgårdstrand kirke

Vedtak:

AU sitt forslag støttes. Vi legger oss på en restaureringstakt på ca 8-10 stoler i året. Vi vil da få restaurert de verste stolene innen rimelig tid. Vi sender inn 8 stoler nå før jul, slik at vi får tatt med noen i år også.
Utgiften til dette dekkes av driftsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt.


Sak 047/22    Valg av leder, nestleder og 3. medlem av adm.utv. for 2023

Vedtak:
Leder: Jon Erik Halvorsen (Horten MR)
Nestleder: Øyvind Lohne (Nykirke MR)
Arbeidsgivers representant til administrasjonsutvalget:
Jon Erik Halvorsen (Horten MR)
Øyvind Lohne, (Nykirke MR)
Hallvard Brodshaug (Borre MR)
Sigvor Ljone (Åsgårdstrand MR), vara

Enstemmig vedtatt

 

For Horten kirkelige fellesråd


Jon Erik Halvorsen, leder

Svein Kåre Johansen, kirkeverge
 

Tilbake