Møtereferater fra Horten kirkelige fellesråd


Her finner du referat fra møtene i Horten kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:

05.10.2023 kl. 18:00

Møtested:

Skoppum kirke

Arkivsak:

23/03337

 

 

Til stede:

Jon Erik Halvorsen (Horten menighet), Tor Brattekværne (Horten menighet), Sigvor Ljone (Åsgårdstrand menighet), Øyvind Lohne (Nykirke menighet), Hilde Wold (Nykirke menighet), Arne Book (Borre sokn), Halvor Brodshaug (Borre menighet), Marta Axner Ims (prost), Svein Kåre Johansen (Kirkeverge)

 

 

Møtende varamedlemmer:

 

 

 

Forfall:

Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighet), Jacob Børresen (Horten kommune)

 

 

Andre:

 

 

 

Protokollfører:

Svein Kåre Johansen

33/23 Revidering av Horten kirkelige fellesråds budsjett for 2024

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

05.10.2023

33/23

Saksorientering

Horten kirkelige fellesråd hadde fått varsel fra administrasjonen om at budsjett for 2024 får et nedtrekk på kr 130 tusen. I etterkant av at innkalling til møtet ble sendt ut har kirkevergen fått beskjed om at nedtrekket blir på kr 500 tusen.

Innbakt i budsjettvedtaket vil også være et vedtak på nytt takstregulativ som er revidert for å være gjeldende fra 2024.

Forslag til vedtak

Framlagt revidering av budsjett for Horten kirkelige fellesråd for 2024, samt revidert takstregulativ vedtas.

Møtebehandling

Kirkevergen la fram endelig versjon av driftsbudsjettet i møtet. Vi har fått beskjed fra kommunen om at vi får et nedtrekk på kr 500 tusen for 2024, og at dette vil være nivået på tilskuddet i den neste 4-årsperioden, sett bort fra kommunal deflator.

Takstregulativet ble også sett gjennom. Prosten støttet framlagte takstregulativ, men oppfordrer til en gjennomgang av takstregulativet med tanke på hvilke tjenester vi skal ta betalt for og ikke.

Vedtak

Framlagt revidering av budsjett for Horten kirkelige fellesråd for 2024, samt revidert takstregulativ vedtas.

34/23 Klage på vedtak

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

05.10.2023

34/23

Saksorientering

Kirkevergen har mottatt følgende klage fra Horten menighetsråd:

Til Horten kirkelige fellesråd

I forbindelse med selve kirkevalget 11.september ble vi gjort oppmerksomme på at det i fellesrådet sitt møte 8.6, var fattet et vedtak om at Horten kirkelige fellesråd vil delegere myndigheten med å være valgstyre og stemmestyre til administrasjonen. Sak 23/24. Vi burde selvfølgelig ha lest dette tidligere, men sånn ble det ikke.

Jeg vedlegger:

Forskrift om regler for valg av menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet

§ 4-1.Valgstyre (1) Menighetsrådet utgjør valgstyret i hvert sokn. Valgstyret har ansvar for forberedelse og ledelse av valget. Med valgstyre menes det i disse regler menighetsrådet som valgstyre. (2) Valgstyret har ansvar for at informasjon om valget er tilgjengelig for velgerne, herunder informasjon om tid og sted for valget, valgform, krav til listeforslag samt forhåndsstemming. Denne informasjonen skal kunngjøres i kirken, i lokalavis og/eller menighetsblad, på menighetens nettside dersom dette eksisterer, og for øvrig på den måte valgstyret bestemmer. (3) Valgstyret har ansvar for å sette i gang nominasjonsarbeidet. (4) Valgstyret plikter, på den måte Kirkerådet fastsetter og innen 1. juni i valgåret, å opplyse om følgende: a. tid og sted for forhåndsvalg b. valglokalenes navn, adresse og åpningstid på valgdagen(e) c. godkjente valglister og kandidatene på disse.

Vedlagt ligger referat fra Horten menighetsråd møte 1.12.22 Saken har saksnummer 71/22

Vi anser vedtaket i fellesrådet som ugyldig og ber om det gjøres om i neste møte.

Med vennlig hilsen

Hilde Nornes

Leder Horten menighetsråd

Vedtaket fra sak 23/24 lød som følger:

Horten KF delegerer myndigheten til administrasjonen i Horten KF som et felles valgstyre og stemmestyre for menighetsrådene i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av Kirkevalgene.

Forslag til vedtak

Horten kirkelige fellesråd tar kritikken fra Horten menighetsråd til følge og erklærer at vedtaket i sak 23/24 er ugyldig.

Møtebehandling

Fellesrådet ser at det var en formell feil å gjennomføre vedtaket i sak 23/24 og finner det naturlig å gå bort fra dette vedtaket nå i etterkant.

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd tar kritikken fra Horten menighetsråd til følge og erklærer at vedtaket i sak 23/24 er ugyldig.

Orienteringssaker

Nykirke:

 • Ny sokneprest, Aina Marie Svendsen ble innsatt på søndag og det er stas å ha fått sokneprest på plass. Det blir godt å få stabilitet etter en del år med mange vikarer.
 • Nytt menighetsråd er valgt. Det er ikke sikkert alle som er valgt ønsker å stille siden de ikke hadde sagt ja til å stille på liste, men ble skrevet på listen av velgerne valgdagen. 5 av 7 valgte er skrevet på. Vi får komme sammen og prate sammen og legge aktivitetsnivå etter det de selv føler at de makter.
 • Konfirmantene ble presentert for 14 dager siden. Det ble en kjempefin stund i kirken der Grigory hadde med kor, og det var mye folk på gudstjenesten.

Borre

 • Hadde møte på tirsdag. Det er to av dagens medlemmer i rådet som går ut, og det er to nye som kommer inn. Vi skal ha konstituerende møte 31 oktober der det skal velges leder og representanter til fellesrådet.
 • Det skal være dugnad på Skoppum om 14 dager.
 • Vi hadde en fin gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Skoppum kirke. Det kom masse folk, og det var god oppslutning fra familiene. Det var veldig hyggelig at det kom så mange.

Åsgårdstrand

 • Vi har ikke hatt møte med nytt råd ennå. Det nye rådet vil besta av flest menn. Det er motsatt i det avtroppende rådet der det er flest kvinner.
 • Kirkevalget var en hyggelig opplevelse på valgdagen, og det var mange som stemte. Men valglokalet burde vært mer synlig. Man er avhengig av at noen er aktive for å få folk til å stemme. Vi håper på en bedre plassering neste gang.
 • Det ble en fantastisk innsettelse av nypresten, Aina Marie, på søndag. Kjempefin gudstjeneste med stepping og jazz og nypresten gjorde godt inntrykk. Vår nye sokneprest framstår som et åpent og flott menneske med romslighet og humor.
 • Vi skal ha konstituerende møte i menighetsrådet 17 oktober.

Horten

 • Rådet hadde møte nylig. Vi snakket blant annet om kirkevalget. Det var veldig dårlig oppslutning på valgdagen, men en god del stemte digitalt. Valglokalet var gjemt bort i en veldig dårlig plassering så det var ikke lett å finne.
 • Rådet snakket om hva det gamle rådet skal overføre til det nye, og satte opp punkter rundt dette.
 • Rådet vedtok å ta kr 37 tusen fra fond og kjøpe inn nytt miksebord til Sentrumskirken. Det kan være behov for å kjøpe inn mer lydutstyr til både Sentrumskirken og til Løvøy kapell.
 • Det har vært fin kunstutstilling i Horten kirke, med fine ikon-bilder malt på presenninger. Rådet kjøper inn 2 av bildene og søker biskopen om at de skal få henge permanent i Horten kirke.
 • Vi skal ha konstituerende møte 17 oktober.

Prosten

 • Bemanning på prestesiden i Horten KF er nå fulltallig, og vi er glade for det. Jeg prøver å skjerme nypresten litt i starten. Det er kjempefint at menighetene er positive og glade over å ha fått prest på plass.
 • Carl Ove er fortsatt sykemeldt i 50 %. Vi ser på hvordan vi skal følge ham opp på en god måte. Carl Ove selv er positiv og ved godt mot.
 • Vi ønsker en prostipreststilling i prostiet og håper å få til utlysning til våren. I mellomtiden bruker vi pensjonerte prester som vikarer der det er behov ved gravferder og gudstjenester i prostiet.
 • Det har vært prostemøte de siste par dagene og det ble snakket en del om kirkevalget. Det er mye frustrasjon over måten Kirkevalget avvikles på, men det er ikke så lett å endre siden det er lovpålagte måter å gjøre det på. Det er mange aspekter som spiller inn. Det er en vurdering av demokrati og bred forankring mot økonomiske omkostninger. Mye har også gått bra i valget.
 • Det skal være kurs for nye menighetsråd 30 november i Holmestrand kirke. Noen fra bispedømmekontoret kommer og holder hovedparten av kurset og noe lages lokalt. Det blir servert mat på kurset. Det er sendt ut en film til menighetsrådene og det er viktig at de nye rådene ser denne filmen før kurset. Filmen beskriver hvordan kirken er organisert og hvilken rolle menighetsrådsmedlemmene spiller.
 • Bispedømmet skal ha en stor satsing på konfirmanter i 2024-2026. Håpet er å finne kreative og innovative løsninger i samsvar med den verden ungdommene lever i. Konfirmasjonstallene går sakte nedover, og vi sliter med lite ressurser av folk og penger. Bispedømmet ønsker å prøve ut nye måter å lage konfirmasjonsundervisning på, og nye ideer må komme fra menighetene.
 • Selv om Kirkemøtet gikk bort fra ny organisering i kirken vil det være et stort fokus på organisasjonsutvikling i kirken fremdeles. Det handler mye om samarbeid og samledelse mellom linjene. Det jobbes for å utarbeide rammer for samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene. Det er mulighet for å lage lokale avtaler. Vi er en kirke og en arbeidsplass selv om vi har to arbeidsgiverlinjer.
 • Det skal gjennomføres innspillsmøter for de folkevalgte i oktober. De skal gjennomføres på nett og gjelder for hele landet.
 • Biskopen skal ha studiepermisjon i 3 måneder fra oktober.

Kirkevergen

 • Vi har sagt opp avtalen med vårt regnskapsfirma KNIF og har inngått avtale med Aider. Aider er det firmaet som vant anbudsrunden Kirkepartner har gjennomført for å få til en avtale med et regnskapsbyrå på vegne av fellesrådene i kirken. Som medeier i Kirkepartner kan vi derfor tiltre avtalen uten å ha en egen anbudsrunde. Bakgrunnen for skiftet er todelt. Det ene er en forventning om at vi kan få ned kostnaden med lønn/regnskap litt. Det andre er at vi ikke er helt fornøyd med oppfølgingen fra KNIF og programvaren de bruker.
 • Taket på Borre gravkapell er nå ferdig restaurert, og Flannum Tradisjonsbygg har nå gått i gang med taket på driftsbygget på Borre for å gjennomføre en lignende restaurering. Arbeidene er finansiert av tidligere gitte tilskudd fra kommunen til formålet.
 • Arbeidene på Horten kapell er i rute og det forventes å være ferdig mot slutten av oktober som planlagt. Det er en liten overskridelse i prosjektet på grunn av en feilkalkulasjon på størrelsen på veggflater i det som lå til grunn for anbudet på jobben.
 • Prosjekteringen av utbedringer innvendig i Horten kirke er i gang, og det har vært to befaringer der fra prosjekteringsfirmaet HRP, samt arkitekter. Det vil være tett dialog med Riksantikvar underveis i prosjektet. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt som beskriver og kostnadsberegner hvert tiltak, slik at vi kan gjøre et valg om hvilke tiltak som skal gjennomføres basert på tillatelse fra Riksantikvar, samt at vi har finansiering på plass.
 • Det er nå ansatt en kirketjener i 30 % stilling i Sentrumskirken og Løvøy kapell. Hans navn er Jan Ingar Hansen, og han startet i jobben 1 september. Jan Ingar er journalistutdannet og jobber på Marinemuseet. Han har blant annet skrevet boken om Løvøy kapell. Jan Ingar vil også hjelpe trosopplæringen med et prosjekt opp mot Tweens. Dette finansieres av midler fra vakant 40 % stilling i trosopplæringa.
 • Når det gjelder kirketjener på Skoppum baserer vi oss på at vår renholder Meseret tar seg av vasking, og at kirketjener Laila legger praktisk til rette for gudstjenestene. Så leier vi inn vikar-kirketjener som stiller på de ca 10 gudstjenestene vi har i året. Det er vanskelig å ansette en fast person på så få tjenester.
 • Jobben med å føre kirkebyggene over til kirkelig eiendom fra kommunal eiendom er godt i gang. Første eiendom, Løvøy kapell, er nå overført til kirken. Åsgårdstrand kirke er tinglyst og snart klar, mens på de andre skal det foretas grensejusteringer, så de blir klare i løpet av vinteren.
 • Driftsregnskapet for 2023 ser ut til å holde seg på et mindreforbruk foreløpig, så økonomien for 2023 skal være under kontroll.

 

Møteprotokoll

Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:

07.09.2023 kl. 18:00

Møtested:

Nykirke kirke - Kirkestua

Arkivsak:

23/03337

 

 

Til stede:

Jon Erik Halvorsen (Horten menighet), Tor Brattekværne (Horten menighet), Sigvor Ljone (Åsgårdstrand menighet), Hilde Wold (Nykirke menighet), Arne Book (Borre menighet), Halvard Brodshaug (Borre menighet), Jacob Børresen (Horten kommune), Svein Kåre Johansen (kirkeverge)

 

 

Møtende varamedlemmer:

Hans Erik Vatne (Åsgårdstrand menighet), Hans Olav Moskvil (Nykirke menighet)

 

 

Forfall:

Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighet), Øyvind Lohne (Nykirke menighet)

 

 

Andre:

 

 

 

Protokollfører:

Svein Kåre Johansen

 

 

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

27/23

Oppsigelse av gravstellavtaler

2

28/23

Avslutte gravlegater

2

29/23

Høring om endringer i trossamfunnsloven

3

30/23

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2024

4

31/23

Dekning av egenkapitalinnskudd KLP

4

Orienteringssaker

32/23

Driftsregnskap pr 30.6.2023

5

Eventuelt

 

 

 

 

Sted, 12.09.2023

 

Jon Erik Halvorsen

 

Svein Kåre Johansen

Sekretær

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

27/23 Oppsigelse av gravstellavtaler

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

27/23

Saksframlegg og forslag til vedtak

Fellesrådet steller i dag ca 1100 graver i Horten kommune. Dette er et svært ressurskrevende arbeid for våre ansatte med planlegging og gjennomføring i sommerhalvåret. Med den lave bemanningen vi har på gravplassene går dette utover øvrig vedlikeholdsarbeid på gravplassene. Dette gjorde seg blant annet utslag i et negativt avisoppslag i lokalavisen i sommer der det ble framsatt klager på at det ikke var klippet godt nok på gravplassene. Kirkevergen ønsker nå å avvikle ordningen med at kirkelig fellesråd tilbyr stell av graver.

Følgende argumenter ligger til grunn for ønsket:

1. Ved å avvikle fellesrådets tilbud om gravstell vil våre ansatte få tid til å utføre annet vedlikehold som vil heve nivået på forskjønnelsen av våre gravplasser. Vi har flere ansatte med gartnerfaglig utdannelse, men disse får i liten grad brukt sin kompetanse når mesteparten av arbeidstiden om sommeren går bort til bæring av vann og stell av graver. Velstelte gravplasser er svært viktig for kommunens ansikt utad, så det er viktig at den gartnerfaglige kompetansen vi har blir brukt på best mulig måte.

2. Stell av graver fører til periodevist høyt arbeidspress og stress blant de gravplassansatte, og vi har hatt sykemeldinger som kan relateres til dette. Det er derfor ikke urimelig å anta at stell av graver fører til høyere sykefravær i staben, som igjen fører til mer stress for de som er igjen på jobb.

3. Stell av 1100 graver fører også til mange telefoner og ekstra arbeid for de ansatte i administrasjonen. I opprinnelig budsjett for 2023 ble det foreslått en ny stilling i administrasjonen på grunn av høy arbeidsmengde. Denne stillingen ble strøket i revidert budsjett. Ved å kutte ut stell av graver vil vi redusere arbeidsmengden i administrasjonen og vi vil klare oss med de stillingene vi har i dag.

4. Det er ikke en offentlig oppgave å drive butikk på å stelle graver på bekostning av private aktører. Det er i hvert fall to seriøse private aktører som tilbyr stell av graver i Horten kommune, og ved at kirkelig fellesråd tilbyr gravstell gjør vi det vanskeligere for private firmaer å overleve i markedet. Prisene kirkelig fellesråd opererer med er kunstig lave og gjenspeiler ikke antall arbeidstimer som legges inn i gravstellet. Dermed blir det umulig for private aktører å konkurrere på pris med oss.

Økonomi: Bortfall av gravstell har følgende økonomiske konsekvenser:

Budsjett stell

Inntekt kr 900 000

minus Blomster kr 230 000

minus Vikarer kr 140 000

Netto innt. kr 530 000 må dekkes inn

Kirkevergen vil i utgangspunktet argumentere for at vi kan dekke inn dette beløpet ved å øke festeavgiften med 28 %. Men fellesrådet kan subsidiært søke kommunen om å legge til rette for at vi kan heve nivået på vedlikehold av gravplassene ved å gi kr 530.000 i økt tilskudd til gravplassforvaltningen. På den måten legger man ikke ytterligere utgifter over på de pårørende.

GJENNOMFØRING AV AVVIKLINGEN

Kirkeverge og driftsleder har hatt møte med to seriøse firma som tilbyr gravstell i Horten kommune og vi er trygge på at disse vil gi et faglig godt tilbud til de som velger å bruke disse. Hvis vi får positivt vedtak i saken vil vi sende ut brev med informasjon til våre eksisterende gravstellkunder der vi orienterer om avgjørelsen og der vi gir kundene informasjon om de to firmaene som tilbyr stell av grav. Kundene vil da ha mulighet til selv å velge om de skal bruke en av disse firmaene videre.

Forslag til vedtak: Horten kirkelige fellesråd vedtar å avvikle ordningen med å tilby gravstell fra og med 2024 så fremt det finnes budsjettmessig inndekning for tapte inntekter.

Møtebehandling

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar å avvikle ordningen med å tilby gravstell fra og med 2024. Inndekning av tapte inntekter innarbeides i budsjett 2024.

 

28/23 Avslutte gravlegater

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

28/23

Saksframlegg og forslag til vedtak

Vi forvalter gravstell-legater for ca 230 graver og det er våre gravplassansatte som utfører stell av disse gravene. I tråd med argumentasjonen i forrige sak angående gravstellavtaler ønsker administrasjonen nå å sette i gang en avvikling av våre gravstell-legater.

Vi ønsker at dette gjøres på følgende måte:

1. Vi tar ikke imot nye gravstells-legater fra og med vedtak er fattet i saken, og henviser forespørsler til andre aktører som tar på seg tilsvarende oppgaver.

2. Våre eksisterende gravstells-legater videreføres til legatene er tomme for midler.

3. Stell av graver som tilhører eksisterende gravstells-legater settes bort til private aktører som fakturerer oss for tjenesten de yter.

Forslag til vedtak: Horten kirkelige fellesråd vedtar å avvikle våre gravstell-legater på den måten at vi ikke tar imot nye legater og at eksisterende legater opprettholdes så lenge det er midler i legatene. Stell av graver tilknyttet våre gravstell-legater settes bort til private firma fra og med 2024.

Møtebehandling

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar å avvikle våre gravstell-legater på den måten at vi ikke tar imot nye legater og at eksisterende legater opprettholdes så lenge det er midler i legatene. Stell av graver tilknyttet våre gravstell-legater settes bort til private firma fra og med 2024.

29/23 Høring om endringer i trossamfunnsloven

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

29/23

Saksframlegg 

Høring - endringer i trossamfunnsloven

Barne- og familiedepartementet har sendt ut høring på forslag til endringer i trossamfunnsloven. I høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet endringer i trossamfunnsloven som en oppfølging av Hurdalsplattformen.

Departementet legger i høringsnotatet fram forslag om at tros- og livssynssamfunn som motarbeider den demokratiske styreformen, kan nektes tilskudd og registrering etter trossamfunnsloven. Videre legger departementet fram forslag om endringer i trossamfunnsloven knyttet til punktet om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn i de administrative organene. Departementet mener en modell der tros- og livssynssamfunnene som skal kreve tilskudd etter trossamfunnsloven, må forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i de styrende organene til samfunnet, er den mest aktuelle.

Det gjøres også rede for to andre modeller; en modell der det stilles et absolutt krav til de sentrale organene i samfunnet om minst 40 prosent av hvert kjønn, og en kombinasjonsmodell der det stilles et (absolutt) krav om minst 40 prosent av hvert kjønn i de sentrale styrende organene og et aktivitetskrav til de lokale styrende organene.

Departementet ber om innspill på virkningene av et krav om henholdsvis 100, 300 og 500 medlemmer i et tros- eller livssynssamfunn for å kunne få tilskudd. I dag er det et krav om 50 medlemmer. Et livssynsåpent samfunn trenger møteplasser og arenaer som legger til rette for god dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene og ulike myndigheter. Departementet ber derfor også om innspill til hvordan dette samarbeidet og dialogen kan styrkes

I tillegg til å følge opp punktene i regjeringsplattformen, inneholder høringsnotatet forslag til noen mindre justeringer i trossamfunnsloven og trossamfunnsforskriften, knyttet til «om-lag prinsippet», dobbeltmedlemskap, sletting av klagesaksdokumenter med personopplysninger og regnskap fra tros- og livssynssamfunn som har flere underliggende enheter. Høringsdokumentet er vedlagt saken. Høringsfrist 10 oktober 2023.

Møtebehandling

Rådet ser at høringen ikke berører DNK i særlig grad, men etter avstemming om vi skulle gi en høringsuttalelse ble det bestemt at vi skal gi en uttalelse.

Vedtak

 1. Horten kirkelige fellesråd støtter tanken om at trossamfunnene må forplikte seg til å jobbe for at de skal oppnå minst 40 % kvinner og 40 % menn i styrende organer for å være kvalifisert til statsstøtte.
 2. Horten kirkelige fellesråd ønsker å signalisere at man ikke må gå høyere enn krav om 100 medlemmer i trossamfunnet for å få statsstøtte.
 3. Prost, kirkeverge og leder formulerer en høringsuttalelse på vegne av Horten kirkelige fellesråd og sender den inn innen høringsfristen som er 10.10.2023

30/23 Budsjettregulering investeringsbudsjett 2024

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

30/23

Saksframlegg og forslag til vedtak

Fellesrådet vedtok i sitt møte 8 juni i år et budsjettforslag for investeringer for 2024 på 7,5 millioner. Dette ønsker nå kirkevergen å redusere med 1 million kroner ned til 6,5 millioner. Kirkevergen ber om at den foreslåtte utgiften til å gjøre Horten kapell mer livssynsåpen strykes.

Dette vil kirkevergen begrunne i følgende:

 - Horten kapell er for lite til å ha rom for større begravelser, slik at det i en del tilfeller allikevel vil bli etterlyst større livssynsåpne lokaler, som pr i dag ikke eksisterer i Horten kommune.

- Horten kapell er et vigslet kapell og det har tre svært store kunstverk med religiøse motiv malt direkte på vegg. Disse er vernet og det er ikke aktuelt å fjerne dem. Dette vil gjøre det å få til en fleksibel og god løsning med tildekking, som fungerer i hverdagen, krevende i praksis.

- Horten kapell har i sin nåværende form en sterk posisjon i befolkningen og det rører ved mange følelser hvis vi begynner å gjøre endringer på bygget. Dette fikk vi eksempler på når vi i forbindelse med restaurering av fasaden lanserte det å fjerne kors på inngangsdøra og på taket.

- Det er lite ønskelig fra et antikvarisk ståsted å gjøre vesentlige endringer på Horten kapell. Kirkevergen har vært i kontakt med NIKU og biskopen i Tunsberg og har fått signaler om dette.

Kirkevergen ser at det å bruke betydelige midler på å gjøre Horten kapell mer livssynsåpent ikke vil løse problematikken rundt at Horten kommune ikke har et tilfredsstillende tilbud til livssynsåpne seremonier i kommunen. Det vil også skape uro i befolkningen å gjøre endringer på kapellet. Kirkevergen vil derfor spille ballen videre til kommunen med en oppfordring om å se nærmere på hvordan det kan etableres et verdig og stort nok livssynsåpent seremonirom i Horten kommune.

Forslag til vedtak: Horten kirkelige fellesråd vedtar å redusere investeringsbudsjettet for 2024 med 1 million kroner ved å stryke utgiften til å gjøre Horten kapell mer livssynsåpent.

Møtebehandling

Kirkevergen hadde vært i møte med kommunen samme dag og fått tilbakemelding om at det i kommunens økonomiplan var satt av 5,2 millioner kroner til investeringer for Horten KF i 2024. Kirkevergen la derfor fram i møtet en redigert økonomiplan der forslag til investeringer i 2024 var redusert ned til 5,2 millioner.

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd vedtar å redusere investeringsbudsjettet for 2024 ned til 5,2 millioner og godkjenner framlagte økonomiplan for perioden 2024 - 2027.

31/23 Dekning av egenkapitalinnskudd KLP

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

31/23

Saksframlegg og forslag til vedtak

KLP har i sine vedtekter en bestemmelse om at alle medlemmer som har sine ansatte forsikret i selskapet skal ha en bestemt størrelse på egenkapitaltilskudd i forhold til forsikringsforpliktelsene. Dette blir en type «aksjekjøp» og er en tvungen forpliktelse for alle medlemmene.

Egenkapitaltilskuddet er ikke en driftskostnad, men skal føres som investeringsprosjekt (prosjekt 305098).

Utgiftene for Horten kirkelige fellesråd for 2023 utgjør kr. 61 210.

Vi får ikke konkret informasjon om størrelsen på egenkapitaltilskuddet før juni/juli hvert år. Det har tidligere vært diskutert om det er mulig å legge denne kostnaden inn i vårt driftsbudsjett eller å belaste andre fond enn disposisjonsfondet. Vi har avklart tidligere at dette regnes som en investering, og at vi ikke har anledning til å belaste vårt driftsbudsjett. Videre har Horten kirkelige fellesråd to typer fond, det ene er vårt disposisjonsfond og det andre er bundne fond med definerte formål. Det er dermed kun disposisjonsfondet som kan belastes til egenkapitaltilskudd til KLP.

Saldo på disposisjonsfondet er på kr. 2 425 218 per 01.01.2023.

Forslag til vedtak: Egenkapitaltilskuddet i KLP for 2023, kr. 61 210, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet reduseres med tilsvarende beløp og ny saldo på vårt disposisjonsfond blir kr. 2 364 008.

Møtebehandling

Vedtak

Egenkapitaltilskuddet i KLP for 2023, kr. 61 210, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet reduseres med tilsvarende beløp og ny saldo på vårt disposisjonsfond blir kr. 2 364 008.

Orienteringssaker

32/23 Driftsregnskap pr 30.6.2023

Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Horten kirkelige fellesråd

07.09.2023

32/23

Saksframlegg og forslag til vedtak

Driftsregnskapet pr utgangen av juni viser et mindreforbruk på kr 1.598.104.- Dette mindreforbruket kan i stor grad forklares med at vi allerede har mottatt støtte til trosopplæringsutgifter for hele året, mens det naturlig nok bare er påløpt utgifter for ca halve året.

I juli fikk vi reguleringspremie fra KLP. Det var varslet at denne ville bli veldig stor i år, og den kom på ca 1,79 millioner kroner. Vi hadde budsjettert med kr 800 tusen i reguleringspremie. Vi hadde 1 million stående på premiefond og dette ble i sin helhet brukt til å betale reguleringspremien. Ved at vi brukte premiefondet vil ikke den store reguleringspremien påvirke årsregnskapet i negativ retning.

Reguleringspremien for 2022 var på ca 900 tusen og for 2021 på ca 300 tusen

Møtebehandling

Vedtak

Driftsregnskap pr 30.6.2023 tas til etterretning.

Andre orienteringssaker

 • Åsgårdstrand. Skal ha møte sammen med det nye menighetsrådet når det er valgt. Møte før valget ble utsatt.
 • Nykirke: Hadde møte sist mandag. Vi er spent på kirkevalget og det er spennende å se hvilke navn som kommer på lista. Grigory har engasjert seg for å få kor og andre til å delta i gudstjenestene og det er kjempepositivt.
 • Borre: Skulle hatt møte sist mandag, men det ble avlyst. Borre kirke har hatt åpen kirke i sommer. Dette har vært gjennomført ved at frivillige har stilt på dugnad og en ungdom har fått lønn for å være kirkevert. Vi har hatt kirkekaffe på gudstjenestene i sommer, og det er frivillige som har gjennomført dette.
 • Horten: Hadde møte 22 aug. Tok opp praktiske saker rundt innsettelse av ny prost med tilhørende kirkekaffe, samt bemanning til kirkevalget. Det ble også informert om vårt nye misjonsprosjekt, Himalayapartner. Menighetsrådet har fått signal om at det er behov for oppgradering av lydanleggene i de tre kirkene.
 • Prost Marta: Johan Vilhelm Eltvik avsluttet sin vikartjeneste hos oss i slutten av juli. Dennis Larsen er inne som prest i Åsgårdstrand og Nykirke fram til ny prest kommer 1 oktober. Den nye presten, Aina Marie Svendsen, gleder seg til å begynne i tjenesten. Frode Magnar er helt tilbake som sokneprest i Horten menighet etter å ha vikariert som prost. Som prost vil jeg ta noen få gudstjenester i Horten og litt rundt omkring i de andre menighetene. Prosten har også en tilgjengelig kontorplass i Hof, men har hovedsakelig sitt kontor i Sentrumskirken. Carl Ove er sykemeldt 50 % på grunn av løpsk tale. Han er ved godt mot, men behandling tar tid. Han har ikke gravferder. Vi følger ham opp for å tilpasse arbeidet til det han kan gjøre. Hans fravær dekkes foreløpig opp av vikarer. Kanskje kommer det fast vikar etter hvert.
 • Prost Marta: Kirkelig organisering. Kirkemøtet besluttet å ikke gå videre med de forslagene som var lagt fram som sak på siste kirkemøte. Kirkemøtet ønsker å bygge videre på det bestående. Når det gjelder ansettelse av prester vil nåværende innstillingsråd bli gjort om til et tilsettingsråd. Når det gjelder tilsetting av personer som lever i likekjønnet ekteskap har Kirkemøtet bestemt at DNK ikke skal bruke unntaket som finnes i loven der trosopplæringssamfunn har mulighet til å reservere seg.
 • Kommunal representant: Det var møte i hovedutvalg sist mandag. Administrasjonens forslag om deling av eiendommen ved Skoppum kirke ble enstemmig vedtatt. Dette er i tråd med vedtak i fellesrådet.
 • Kirkeverge:
 • Restaureringen av fasaden på Horten kapell er godt i gang og følger tidsskjemaet som er lagt. Ventet ferdigstilling i slutten av oktober.
 • Det er nettopp engasjert prosjektledelse for innvendig restaurering og utbedring av Horten kirke. Det er firmaet HRP som ble tildelt oppdraget etter en anbudsrunde. Det gjennomføres nå oppstartsmøter og det skal utarbeides et forprosjekt som får fram kostnader med de forskjellige tiltakene som planlegges gjennomført. Etter planen skal Horten kirke stenges fra ca 1 juni 2024 og arbeider vil pågå ca ut året.
 • Taket på Lauvøy kapell er nå ferdig restaurert, og det ble gjennomført med et mindreforbruk på ca 100 tusen kroner.
 • Takene på Borre kapell og på Borre driftsbygg er nå under restaurering og blir ferdigstilt i løpet av høsten i år.

 

REFERAT FRA MØTE I HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 

Tid og sted: Torsdag 8.6.2023 kl 18.00 i Åsgårdstrand kirke 

Til stede: Jon Erik Halvorsen (leder), Øyvind Lohne, Tor Brattekværne, Halvard Brodshaug, Arne Book, Sigvor Ljone, Åse Kristine Søvde, Hilde Wold, Svein Kåre Johansen (kirkeverge). 

Forfall: Jakob Børresen (Horten kommune), Frode Magnar Andersen (prost) 

Agenda

 • Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

 • Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent 

 • Orienteringer 

Åsgårdstrand menighetsråd: 

 • Har ikke hatt møte. Har hatt studentprest som holdt preken sist søndag. Det gikk fint selv om det ble stressende når en person besvimte i kirkebenken under gudstjenesten. 

Nykirke menighetsråd 

 • Har ikke hatt møte siden sist. Det har vært kjørt en supplerende nominasjonsrunde for å få flere kandidater til menighetsrådslista, men de fant ikke flere kandidater. 

Borre menighetsråd 

 • Hadde møte mandag med sommeravslutning. Vedtok offerlister. Vedtok at de skal gjennomføre enkel kirkekaffe i Borre kirke i sommer. De hadde besøk av undervisningsleder Christine Kruger som orienterte om ungdomsarbeidet framover. Halvor Brodshaug orienterte menighetsrådet om tomtesaken rundt Skoppum kirke. 

Horten menighetsråd 

 • Hadde møte 9 mai. Hovedsaken i møtet var at Stiftelsen Sentrumskirken deltok for å drøfte om Horten menighetsråd kan overta eierskap og drift av Sentrumskirken siden Stiftelsen sliter med å få tak i frivillige og ikke har økonomi til å drifte bygningen. Det ble også foretatt en gjennomgang av årsrapport for 2022. Konfirmasjonsavgiften ble økt til kr 1900. Offerformål ble vedtatt. Det ble vedtatt nytt misjonsprosjekt, som blir Himalayapartner. 

Kirkevergen

 • Løvøy kapell: Arbeidet med restaurering av taket startet tidlig i mai og forventes ferdigstilt innen utgangen av juni. Det er Flannum tradisjonsbygg som utfører arbeidet. 

 • Horten kapell – fasade: Prosjektet ledes av Rambøll og utførende entreprenør er Murmester Dag Arne Nilsen. Forventet oppstart med praktisk arbeid er forventet medio juni med ferdigstillelse i oktober. Det vil bli foretatt en vurdering om når kapellet skal stenges en periode mens arbeidet foregår. 

 • Restaurering av tak på Gravkapell Borre og driftsbygg Borre: Forventet oppstart i løpet av sommer/høst. 

 • Minnelund Horten gravlund og Borre gravlund: Asplan Viak har utarbeidet et forslag til minnelund på Horten gravlund. Forslaget vil nå bli sendt til Statsforvalteren for innspill og godkjenning. Oppstart av praktisk arbeid med minnelunden igangsettes forhåpentligvis i løpet av høsten. Planlegging av minnelund på Borre vil pågå parallelt. Målet er å ha ferdigstilt Horten tidlig neste år og Borre i løpet av utgangen av neste år. 

 • Borre kirke – utvendig: Det er innhentet pristilbud på opprusting av fasade i henhold til tilstandsrapport som ble ferdigstilt i mars i år. Det er søkt Riksantikvar om støtte til arbeidet basert på en kostnadsramme på ca kr 800 tusen. 

 • Nykirke kirke – utvendig: Det er innhentet pristilbud på opprusting av fasade i henhold til tilstandsrapport som ble ferdigstilt i mars i år. Det er søkt Riksantikvar om støtte til arbeidet basert på en kostnadsramme på ca kr 800 tusen. 

 • Nykirke kirke – tak: Tilstandsrapporten påpekte at det var fare for at løse taksteiner kunne falle ned fra taket. Flannum tradisjonsbygg har nå gått over taket og festet de steinene som var løse. 

 • Horten kirke – innvendig restaurering: Det blir i disse dager igangsatt anbudsrunde for å engasjere prosjektleder for restaureringen. Vi har vært i kontakt med bispedømme og Riksantikvar og har tett kontakt med disse under prosessen. Vi har en beskrivelse av hva som bør gjøres for installasjon av sprinkelanlegg. Her ligger det en del utfordringer i forhold til at det må etableres et eget teknisk rom/hus utenfor kirken. Vi har godkjente fargevalg på maling, og et prisoverslag på malingsarbeidet. Det må også jobbes med å finne gode løsninger på universell utforming og det må lages et forslag på sikring av rekkverk på galleriene. Tidsrammen for at alt skal være ferdigprosjektert og godkjent innen mai neste år er knapp, men det bør gå bra. 

SAKLISTE 

Sak 23/17: Flagging på kirkenes flaggstenger 

Det er flaggstenger ved Horten, Borre, Åsgårdstrand, Skoppum og Nykirke kirker. Det bør eksistere en felles plan for hvilke av de offentlige flaggdagene det skal flagges på, slik at vi som kirke i Horten framstår på en enhetlig måte. Det er da snakk om flagging fra ca 8 om morgenen til ca kl 21 på kvelden. Flagging vil utløse kostnad til å lønne ansatte som må heise og fire flaggene. Saken ble utsatt i forrige møte da fellesrådet ønsket utredet kostnaden med flagging, samt at saken burde forelegges kirketjenerne til uttalelse for å få innspill rundt det å utarbeide en turnus for flagging. 

Saken er fulgt opp av kirkevergen i ettertid og det foreligger følgende informasjon før ny behandling av saken: 

 • Kirketjenerne er positive til å etablere en turnus for flagging. Nærmere detaljer rundt turnusen vil bli avklart når vedtak er gjort i saken. 

 • Kostnad pr flaggdag vil bli ca følgende. 2 x 1,5 timer pr flaggdag + tillegg for delt dagsverk utgjør en kostnad på ca kr 1.200 pr dag. Summen inkluderer også kvelds- helge- og høytidstillegg. 

Forslag til vedtak fra AU: Det flagges ved kirkene som har flaggstenger på følgende dager: 

 • Samefolkets dag 

 • 1 mai 

 • 8 mai 

 • 17 mai 

 • 1 påskedag 

 • 1 pinsedag 

 • 1 juledag  

 • Kongens bursdag 

 • Kristi Himmelfart 

 • Olsok 

Det etableres en turnus blant kirketjenerne der de veksler på å ta flaggheising og firing på alle kirkene som har flaggstang, og at det er en kirketjener som tar alle kirkene på samme dag.  

Vedtak: Det flagges ved kirkene som har flaggstenger på følgende dager: 

 • Samefolkets dag 

 • 1 mai 

 • 8 mai 

 • 17 mai 

 • 1 påskedag 

 • 1 pinsedag 

 • 1 juledag  

 • Kongens bursdag 

 • Kristi Himmelfart 

 • Olsok 

Det etableres en turnus blant kirketjenerne der de veksler på å ta flaggheising og firing på alle kirkene som har flaggstang, og at det er en kirketjener som tar alle kirkene på samme dag.  

 

Sak 23/18: Flagging under gudstjenester – felles praksis 

Det praktiseres forskjellig rundt flagging under gudstjenester i de forskjellige kirkene i kommunen. Det er snakk om følgende praksiser: 

 • Flagging ved alle gudstjenester, konserter og andre arrangement. Argumentet er at man da gjør folk oppmerksom på at det skjer noe i kirka. 

 • Flagging kun ved dåp og vielser. Argumentet er at man får en mer høytidelig effekt av flagget når det brukes kun for å markere høytidelige anledninger for de familiene det gjelder. 

Uansett hvilken løsning man lander på så kan det være greit at vi har felles praksis i alle kirker i kommunen slik at folk vet hva de kan forvente. 

Vedtak: Det skal flagges ved alle gudstjenester, konserter og andre arrangement på tidspunkt som er innenfor flaggreglene. Det vil si at det ikke skal flagges etter mørkets frembrudd. 

 

Sak 23/19: Godkjenning av regnskap 2022 – disponering av overskudd 

Årsregnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på kr 288.880,. 

Vedtak: Mindreforbruket disponeres på følgende måte: Mindreforbruket settes av på disposisjonsfond. 

Sak 23/20: Regnskapsrapport 1 halvår 2023 

Regnskapsrapport lagt fram i møtet for perioden januar-mai viser et mindreforbruk på kr 65.801. Trosopplæringsmidlene på ca 1,4 millioner for 2023 er ikke utbetalt pr dags dato.  

Vedtak: Regnskapsrapport 1 halvår 2023 tas til etterretning. 

Sak 23/21: Eiendomsforhold Skoppum kirke 

I forbindelse med overføring av kirkelige eiendommer fra Horten kommune til soknene har vi vært i dialog med Horten kommune angående eiendomsgrenser rundt Skoppum kirke. Resultatet av dialogen er et forslag til justerte og forenklede eiendomsgrenser rundt Skoppum kirke. Dokumentasjon er vedlagt saken. 

Forslag til vedtak fra AU: Horten kirkelige fellesråd godkjenner forslag til justering av eiendomsgrensen ved Skoppum kirke. 

Vedtak: Horten kirkelige fellesråd godkjenner forslag til justering av eiendomsgrensen ved Skoppum kirke. Fellesrådet forutsetter at kommunen foretar ny oppmåling. 

Sak 23/22: Endre møtetidspunkt i november 

Etter møteplanen er det satt opp et møte i fellesrådet torsdag 2 november. Siden dette møtet kolliderer med et todagers-møte i Nettverk for kirkebyggforvaltere der kirkevergen i Horten sitter i styret ønsker kirkevergen å flytte fellesrådsmøtet til torsdag 9 november. 

Forslag til vedtak fra AU: Fellesrådets møte flyttes fra 2 november til 9 november. 

Vedtak: Fellesrådets møte flyttes fra 2 november til 9 november. 

 

Sak 23/23: Overføring av fond – musikk Horten kirke 

Fond 5519959 er et fond som eies av fellesrådet. Midlene er det som var igjen etter at restaureringen av orgelet i Horten kirke var fullfinansiert ved hjelp av gaver og tilskudd. Fondet er øremerket til bruk på musikalsk virksomhet i Horten kirke. Saldo på fondet er kr 154.297, -. 

Det jobbes i disse dager med å starte en forening for å skape kulturell aktivitet i Horten kirke. Foreningen vil drives av frivillige, men vil ha representasjon fra Horten menighet, samt kantor i Horten kirke. Foreningen ønsker å bygge opp en egen økonomi og arrangere egne konserter og arrangementer i Horten kirke basert rundt det nye flygelet, men også det flotte orgelet. Foreningen ser for seg muligheten for å kunne søke om underskuddsgaranti på enkelte arrangementer og at gjenstående midler fra både orgelinnsamling og flygelinnsamling kan brukes til å stille en slik garanti. Horten menighetsråd vil være den instansen som avgjør å innvilge eller avslå underskuddsgaranti og/eller gi annen støtte til arrangementer. 

Kirkevergen ser for seg muligheten for at man kan la det gjenstå en saldo på kr 50.000, - på Fond 5519959 og øremerke det til vedlikehold av instrumenter i Horten kirke. Resten av fondet, kr 104.297, - overføres til Horten menighet slik at Horten menighet kan disponere disse midlene til å skape kulturell aktivitet i Horten kirke. 

Vedtak: Kr 80.000,- beholdes på fond 5519959, øremerket vedlikehold av instrumenter i Horten kirke. Resten av fondet overføres til Horten menighetsråd og øremerkes til kulturelle aktiviteter i Horten kirke. Det blir opp til Horten menighetsråd å ta stilling til et samarbeid med foreningen som ønsker å skape kulturell aktivitet i Horten kirke. 

Sak 23/24: Delegering av valgstyre og stemmestyre til administrasjonen 

I forbindelse med kirkevalget fungerer menighetsrådene som valgstyre for gjennomføringen av valget i sin respektive menighet. Hovedoppgaven for valgstyret i første omgang er naturlig nok å sette opp en kandidatliste til valget. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av valget ellers er det sedvane at det meste av arbeidet faller på administrasjonen i fellesrådet.  

I Kirkevalgreglene § 11-5 sies det følgende:  

(1) Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valgtinget.  

(2) Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg. Valgprotokollen skal tas inn som vedlegg til menighetsrådets møtebok og underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer av valgstyret.  

(3) Valgstyret skal innberette elektronisk resultatet av valget, det samlede antall stemmeberettigede som har avgitt stemme samt andre relevante data om valget, på den måten Kirkerådet fastsetter. Valgstyret skal ta utskrift av rapport fra elektronisk verktøy inn i valgboken. 

Siden det er administrasjonen som i praksis står for hovedparten av forberedelser, gjennomføring og innberetning av valget vil det være mest hensiktsmessig at administrasjonen får delegert myndighet som valgstyre og stemmestyre fra rådene og dermed kan føre alt inn i en felles valgprotokoll for alle menighetsrådene. Denne protokollen kan legges ved som vedlegg i hvert enkelt råds møteprotokoll når valget er overstått. 

Forslag til vedtak fra AU: Horten KF delegerer myndigheten til administrasjonen i Horten KF som et felles valgstyre og stemmestyre for menighetsrådene i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av Kirkevalgene. 

Vedtak: Horten KF delegerer myndigheten til administrasjonen i Horten KF som et felles valgstyre og stemmestyre for menighetsrådene i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av Kirkevalgene. 

Sak 23/25: Driftsbudsjett 2024 

Forslag til budsjett ble lagt fram med en budsjettert kommunal deflator på 5,2 %. Lønnsøkninger ble beregnet etter en økning på 5,4 % som er det som kommunen har fått signaler om. 

Vedtak: Framlagt driftsbudsjett for 2024 vedtas som framlagt. 

 

Sak 23/26: Forslag til økonomiplan/investeringsbudsjett 2024 

Forslag til økonomiplan/investeringsbudsjett ble lagt fram med et budsjett på kr 7,5 millioner i 2024. Dette fordeler seg over 4 prosjekter: Horten kirke – innvendig restaurering, Veier inne på gravplassene, Livssynsnøytralisering av Horten kapell, Minnelund Borre gravlund. 

Vedtak: Forslag til økonomiplan/investeringsbudsjett 2024 vedtas som framlagt. 

 

REFERAT FRA MØTE I HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Tid og sted: Torsdag 27.4.2023 kl 18.00 i Borre meniqhetshus

Til stede: Jon Erik Halvorsen (leder), Øyvind Lohne (nestleder), Tor Brattekværne, Halvard Brodshaug, Sigvor Ljone, Roy Helge Rasmussen, Åse Kristine Søvde, Hilde Wold, Jakob Børresen (Horten kommune), Frode Magnar Andersen (prost), Svein Kåre Johansen (kirkeverge)

Forfall: Arne Book.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen godkjent.

Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat godkjent

Orienteringer

Horten menighetsråd

 • Har jobbet med gjennomgang av Namu-prosjektet (Naturlig meningsutvikling). Dette er et spennende prosjekt å jobbe med som gir gode tilbakemeldinger på hvordan menigheten utvikler seg.
 • Har jobbet med kirkevalget. Lista er nâ vedtatt.

Åsgårdstrand menighetsråd

Valglista har 6 kandidater, men har ingen vara. Vi skulle gjerne hatt et par varamedlemmer, men er fornøyd med de gode kandidatene vi har fâtt tak i.

Planlegger dugnad før konfirmasjon. Vasking og rydding i kirka.

Vi skal pusse opp noen av de stolene som ble trukket om tidligere i vinter.

Vi har hatt selvstendiggjøringen av Borre vocale opp til diskusjon. Saken ble egentlig mer komplisert etter diskusjonen. Vi mangler svar pa en del spørsmål og vi må ha flere avklaringer.

Borre menighetsråd

Valglista er klar, men vi får kanskje et par varamedlemmer til.

Vi har snakket om organiseringen av Borre vocale. Vi har noen spørsmâl som må avklares før tilknytning endres. Koret må forplikte seg på Den norske kirkes teologi. Hvilke forpliktelser vil de ha mot menigheten? Vedtektsendringer må godkjennes av menighetsrådet.

Nykirke menighetsråd

Vi planlegger årsmote som avholdes 30 april laget sakliste.

Jobber med å få flere navn på plass i valglista. Vi åpner for supplerende nominasjon til menighetsrådsvalget da vi har bare to navn på lista.

 

Det er utført tilstandsrapport på Nykirke kirke. Vil orientere om den på årsmøtet.

Prosten

Johan Vilhelm Eltvik sitt engasjement som sokneprest i Åsgårdstrand og Nykirke er forlenget ut juli.

Ny prest tiltrer 1 oktober. Innsettelse på gudstjeneste i Åsgårdstrand kirke 1 oktober.

-     Dennis Larsen vil være vikarprest i 50 % stilling i august og september.

Ny prost begynner 1 august.

Leder

Vi har møte med kommunen om eiendomsforholdene rundt Skoppum kirke 8 mai.

Vi  har avtalt et informasjonsmøte med kommunen 8 juni. Vi har en komite som skal jobbe med innholdet i dette møtet. Komiteen har møte 3 mai.

Kirkevergen

Løvøy kapell får restaurert taket. Arbeidet starter i Iøpet av mai.

Borre kapell og driftsbygget på Borre gravlund får utført restaurering av takene. Arbeidene starter i Iøpet av året.

Vi går snart i gang med en omfattende restaurering av fasaden på Horten kapell. Det er Ramboll som har prosjektledelse for restaureringen og de er nå i gang med â legge arbeidene ut på anbud.

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

SAKLISTE

Sak 23/07: Revisjonsrapport regnskap for 2022

Revisjonsrapporten ble ikke klar til møtet.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 23/08: Revidering av økonomireglement

Økonomireglement for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Vedtak: Revidert økonomireglement vedtas med endringer.

Sak 23/09: Revidering av Anvisningsinstruks

Anvisningsinstruks for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Vedtak: Revidert Anvisningsinstruks vedtas med endringer.

 

Sak 23/10: Revidering av Attestasjonsinstruks

Attestasjonsinstruks for Horten KF bær revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Vedtak: Revidert Attestasjonsinstruks vedtas med endringer.

Sak 23/11: Revidering av Regler for innkjøp

Regler for innkjøp for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Vedtak: Revidert Regler for innkjøp vedtas med endringer.

Sak 23/12: Revidering av Anvisnings- attestasjons- og rekvisisjonsrett

Anvisnings- attestasjons- og rekvisisjonsrett for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Vedtak: Revidert økonomiregnskap vedtas med endringer.

Sak 23/13: Revidering av Arbeidsreglement

Arbeidsreglement for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Sak 23/14: Revidering av Gavereglement

Gavereglement for Horten KF bør revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rædt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Sak 23/15: Revidering av Permisjonsreglement

Permisjonsreglement for Horten KF bær revideres siden det er svært lenge siden dette er gjort. Kirkevergens forslag til endringer er merket med rødt, og kirkevergens kommentarer er lagt inn.

Sak 23/16: Flagging på kirkenes flaggstenger

Det er flaggstenger ved Horten, Borre, Åsgårdstrand,  Skoppum og Nykirke kirker. Det bør eksistere en felles plan for hvilke av de offentlige flaggdagene det skal flagges på, slik at vi som kirke i Horten framstår på en enhetlig måte. Det er da snakk om flagging fra ca 8 om morgenen til ca kl 21 på kvelden. Flagging ved gudstjenester og andre arrangementer er ikke omfattet av denne saken. Flagging vil utløse kostnad til â Iønne ansatte som må heise og fire flaggene.

 

Forslag til vedtak fra AU: Det flagges ved kirkene som har flaggstenger på følgende dager:

 

 • 1 mai
 • 8 mai
 • 17 mai
 • 1 påskedag
 • 1 pinsedag
 • 1 juledag
 • Kristi Himmelfart
 • Olsok

Det etableres en turnus blant kirketjenerne der de veksler på å ta flaggheising og firing på alle kirkene, og at det er en kirketjener som tar alle kirkene på samme dag.

 

Møtebok for Horten kirkelige fellesråd 

Møtedato: 23.03.2023 kl. 18:00

Møtested: i Sentrumskirken 

Til stede: Frode Magnar Andersen, Jon Erik Halvorsen, Øyvind Lohne, Arne Book, Tor Brattekverne, Hallvard Brodshaug, Åse Kristine Søvde, Jacob Børresen. 

Meldt forfall: Sigvor Ljone, Hilde Wold. 

Referatsaker/info: 

ÅSGÅRDSTRAND

Kirkevalget: Vi har en god komite som jobber med a finne navn til valglista. Vi har pr nå 6 navn men jobber med å få tak i flere. 

Kulturkomite: Vi har en kulturkomite som jobber godt med a skape tiltak og arrangementer i kirken. Det ble nettopp arrangert foredrag om vikingeliv i nærområdet og det var et vellykket arrangement. Samtalegruppene som før har vært på onsdager en gang i måneden blir nå flyttet til søndag kveld kl 19, og det er gjort noen justeringer på opplegget. 

Årsmøte i menigheten avholdes søndag 26 mars. 

BORRE

Det avholdes årsmøte søndag 2 april etter gudstjenesten i Skoppum kirke. 

Vi har diskutert søknaden fra Borre vocale om at koret løsrives fra menigheten. Vi er i utgangspunktet positive til søknaden men det må tydeliggjøres at koret ska! bidra i menighetslivet i Borre og Åsgårdstrand. 

Det er et ønske om a fjerne de fremste benkene i Borre kirke for a gi mer plass til musikere og også for å gi bedre plass til rullestolbrukere. Det må utarbeides en søknad til biskop og Riksantikvar og den må sendes via prosten. 

Menighetens regnskap og årsmelding ble godkjent i forrige menighetsrådsmøte. 

Kirkevalget: Det jobbes godt med a stille liste til menighetsrådsvalget til høsten. Vi mangler et par navn ennå, og det er en god del av dagens medlemmer som tar gjenvalg. 

NYKIRKE: 

Det er framlagt årsregnskap og det er ca 7 tusen kroner i merforbruk uten at vi har hatt aktivitet utover kirkekaffe etter gudstjenester. Dette viser hvor dårlig økonomi vi har. Hva gjør vi for a få en bedre økonomi i menighetsrådet? 

Kirkevalget: Vi er usikker på om vi får til en komplett liste innen utgangen av mars som er fristen. Vi har to navn på lista og vi har to som kanskje sier ja. Vi vil eventuelt prøve med supplerende nominasjon senere. Det har vært jobbet veldig mye med blant annet utsending av sms til en stor del av de som er valgbare medlemmer i kirka og vi haper at dette kan utløse at det dukker opp noen som vi ikke har tenkt på a spørre før. 

Det avholdes arsmøte etter gudstjenesten 30 april. Vi gleder oss til ny sokneprest begynner i jobben. 

HORTEN

Kirkevalget: Vi har 10 navn på listen, men prøver fremdeles å få tak i flere. Det ble avholdt årsmøte søndag 19 mars. 

Det skal sendes søknad til biskopen om stenging av Horten kirke etter konfirmasjonen i 2024. Søknaden må inneholde en redegjørelse for hvordan vi løser gjennomføringen av de kirkelige handlingene som ellers ville vært i Horten kirke. 

PROSTEN

Supplerende nominasjon til Kirkevalget må kunngjøres innen 2 mai. 

Den nye prosten, Marta Axner Ims, har vært pa besøk og har sammen med fungerende prost blant annet hatt møter med kirkevergene i prostiet. Hun starter i jobben 1 august i år, og innsettes i Horten kirke 3 september kl 17.00. 

Prestene skal på studietur til København 11 - 15 juni. 

Det har vært gjennomført prostisamtale på bispedømmekontoret der prost Frode og kirkevergene deltok. Det ble en nyttig og åpen samtale der det var åpenhet for å snakke tydelig om utfordringer vi står i. 

Det er ansatt ny sokneprest for Åsgårdstrand og Nykirke, Aina Marie Svendsen. Hun tiltrer stillingen 1 oktober. 

KOMMUNENS REPRESENTANT: 

Saken om den kirkelige eiendommen ved Skoppum kirke er enda ikke behandlet. Vi vil be om at den blir tatt opp ved første anledning. 

LEDER: 

Det er avtalt et møte med kommunen i juni. Dette er et møte der vi vil informere kommunen om hva vi driver med. Det er satt ned en komite som skal forberede dette møtet. Kanskje kan vi arrangere en kirkesafari for politikeme? 

Leder har deltatt på et digitalt samråd om ny kirkeordning. Prosessen med utarbeidelse av en ny kirkeordning står på stedet hvil. 

KIRKEVERGEN

Vi er i anbudsprosess om hvem som skal utføre utbedring av taket på Løvøy kapell. Målet er at arbeidet skal være ferdigstilt før neste vinter. 

Vi er i anbudsprosess om hvem som ska! utføre utbedring av takene på kapellet og driftsbygget på Borre kirkegård. Målet er at arbeidet ska! være ferdigstilt før neste vinter. 

Vi er i anbudsprosess om prosjektledelse for utvendig restaurering av kapellet på Horten gravlund. Målet er at arbeidene skal komme i gang i løpet av våren/sommeren. 

Vi går straks i gang med en anbudsprosess på prosjektledelse for innvendige utbedringer på Horten kirke. Målet er å komme i gang med prosjekteringen i løpet av varen/sommeren og at de fysiske arbeidene tar til etter konfirmasjonen i 2024. 

Det er utført tilstandsanalyse av Borre kirke og Nykirke kirke. Analyserapport skal foreligge i slutten av mars. Analysen er betalt av staten via KA. 

Arbeidet med å montere sprinkelanlegg i Nykirke kirke er i startgropen og vil bli utført i løpet av året. 

Torsdag 30 mars bytter de fellesrådsansatte dataplattform fra Kirkedata til Kirkepartner. Flyttingen medfører at fellesrådet kommer over på kirkens egen dataplattform og de ansatte får nye mailadresser. Det vil også medføre at vi går over til et nytt arkiv- og saksbehandlersystem. 

Det er ansatt ny kirketjener, Laila Bergsagel, for Åsgårdstrand og Nykirke menigheter i 50 % stilling. Selv om de to menighetene er et hovedansvar for Laila vil hun også utføre arbeidsoppgaver i 

andre kirker innimellom. Spesielt er det behov for a bruke henne til å ta noen av begravelsene i Borre kirke. 

Det jobbes med å utrede ansettelsen av en felles kirketjener for Sentrumskirken og Løvøy kapell. Ulf Amundsen har sagt opp sin stilling i Løvøy kapell siden han nå går av med pensjon. Det jobbes nå med å se på hvor stor stilling det er bruk for til å dekke opp med kirketjener i disse to kirkene samlet. Det er utlyst 40 % stilling som trosopplærer. Stillingen vil ha et spesielt ansvar for arbeidet med Tweens. 

Saker 

Sak 003/23 Årsregnskap 2022 

Vedtak

Årsregnskap 2022 med balanse og noter tas til etterretning. 

Årsregnskapet oversendes til Vestfold og Telemark Revisjon IKS for revisjon. 

Sak 004/23 Årsrapport 2022 

Vedtak: 

Årsrapport for Horten kirkelige fellesråd for 2022 tas til etterretning. 

Sak 005/23 Borre Vocale - eget organisasjonsnummer 

Vedtak

Horten kirkelige fellesråd stiller seg positiv til søknaden fra Borre vocale og saken sendes til behandling og endelig vedtak i Borre menighetsråd og Åsgårdstrand menighetsråd. 

Sak 006/23 Overdra Sentrumskirken til Horten Kirkelige Fellesråd 

Vedtak

Fellesrådet tar ikke stilling til saken før det eventuelt foreligger en formell henvendelse fra Stiftelsen Sentrumskirken 

 

Møtebok for Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:    18.01.2023
Møtetid:    kl. 18:00
Møtested:    Sentrumskirken
Til stede: 
Roy Helge Rasmussen (Borre menighetsråd), Jon Erik Halvorsen (Horten menighetsråd), Tor Brattekværne (Horten menighetsråd), Jacob Børresen (Horten kommune), Frode Magnar Andersen (fungerende prost), Sigvor Ljone (Åsgårdstrand menighetsråd), Øyvind Lohne (Nykirke menighetsråd), Hilde Wold (Nykirke menighetsråd), Arne Book (Borre menighetsråd), Åse Kristine Søvde (Åsgårdstrand menighetsråd), Svein Kåre Johansen, (kirkeverge og sekretær for rådet).

Orienteringer:

Åsgårdstrand MR:
-    Har hatt to møter siden siste fellesrådsmøte. Har hatt besøk av prost og diakonimedarbeider som har orientert om ny diakoniplan. Åsgårdstrand har valgt et mannlig medlem til å sitte i diakoniutvalget.
-    Lånet til utbyggingen av Åsgårdstrand kirke har nå kommet ned i kr 495.000, og det er gledelig at beløpet går nedover.
-    Rådet har diskutert henvendelse fra kirkevergen angående bidrag til hjertestartere i kirkene. Rådet mener at det ikke er behov for hjertestarter i Åsgårdstrand kirke siden det er en døgnåpen hjertestarter på Jokerbutikken ikke langt unna kirka.
-    Sist søndag hadde de avskjedsgudstjeneste for sokneprest Stina Frøvoll Torgauten og det var veldig hyggelig.


Borre MR:
-    Hadde møte sist mandag og diskuterte saken om sponsing av hjertestarter. Rådet synes dette er en god investering og vedtok å sponse kostnad for 1 hjertestarter.
-    Det jobbes med å sette ned en nominasjonskomite for å finne folk til å stille på listene til menighetsrådsvalget til høsten.

Nykirke MR:
-    Nykirke var også med på avskjedsgudstjenesten for Stina Frøvoll Torgauten.
-    Når det gjelder prosessen med å ansette ny sokneprest så synes rådet det er beklagelig at ikke begge rådene får være representert under intervjuprosessen. Reglene sier at det må velges en felles representant for begge menighetsrådene som skal delta på intervjuene. Rådene vurderer å ha et felles menighetsrådsmøte for å få informasjon fra den som deltar på intervjuene.
-    Rådet har gått bort fra tanken om felles menighetsråd med Borre fordi signalene fra lokalbefolkningen er at de er villige til å stille til valg i Nykirke men ikke i et felles menighetsråd med Borre. Siden det var Nykirke som tok initiativ til en sammenslåing så oppleves dette litt vanskelig, men de velger å lytte til de sterke signalene de har fått i et menighetsmøte og i samtaler med aktuelle kandidater til menighetsrådet.

Horten MR:
-    Horten hadde møte i går og vedtok å støtte hjertestarteraksjonen med å finansiere to hjertestartere.
-    Det jobbes med nominasjonskomite for menighetsrådsvalget.
-    Det jobbes med NaMu-arbeid (Naturlig menighetsutvikling)

Prosten:
-    På landsbasis stilles det til sammen 4 lister til menighetsrådsvalget.
-    Menighetsrådene må velge representant til nominasjonskomite for valgkomiteen til valg av bispedømmeråd. Valget gjøres etter valgkurset i Sentrumskirken 19 januar.
-    Det er viktig å jobbe for å få medlemmer til menighetsrådene, men det er et vanskelig arbeid. Kanskje er 4 år en for lang periode? Hvis man ikke får lister med mange nok navn kan folk bli valgt inn ved at noen foreslår dem på valgdagen. Dette er uheldig, så man bør klare å stille fulle lister.
-    15 februar skal stabene i Horten KF og i Holmestrand KF samles til felles kurs om LHBT+ i Skoppum kirke.
-    Prosessen med å ansette ny sokneprest i Åsgårdstrand og Nykirke ventes å være ferdigstilt i slutten av mars. Søknadsfrist er 29 januar og det har foreløpig ikke kommet noen søkere, men det er flere som er interesserte.
-    Prosten har etablert jevnlige fellesmøter med kirkevergene i Horten og i Holmestrand. Dette er nyttige møtepunkter som alle kan dra nytte av.
Kommunens representant:
-    De politiske møtene har ikke kommet i gang ennå så han har ikke noe nytt å melde om. Saken om kirkelige eiendommer kommer muligens opp i kommunestyret 14 februar.

Leder:
-    Leder stilte spørsmål om det bør gjennomføres kursing i forbindelse med innkjøp av hjertestartere? Det kom innspill i møtet om at dette egentlig ikke er nødvendig siden hjertestarterne er selvforklarende. Det viktigste er at noen tar grep og får satt i gang bruken av dem hvis en situasjon oppstår. Kirkevergen sier han planlegger å ta en gjennomgang med hele staben slik at de er kjent med hvordan den fungerer og han vil også ha en gjennomgang på hvem gjør hva av de ansatte hvis det oppstå uheldige situasjoner som hjertestans, illebefinnende eller brann under kirkelige handlinger. Innspill fra møtet er at de ansatte også må få jevnlige førstehjelpskurs, og dette bifalles av kirkevergen som vil gjennomføre dette.

Kirkevergen: 
-    Fra 1 januar 2023 er det innført påbud om universell utforming av hjemmesider for offentlige instanser. Det er frist til 1 februar med å utarbeide en tilgjengelighetserklæring som skal publiseres på hjemmesiden. Kirkevergen opplyser at i samarbeid med leverandør av hjemmesiden er erklæringen nå på plass og det vil bli jobbet videre med universell utforming av hjemmesidene både fra vår side og fra leverandørens side.
-    Fra 1 januar er det påbudt med kildesortering av avfall for bedrifter, på lik linje med private husholdninger. Kirkevergen har satt i gang et arbeid med å gjennomføre dette i praksis.
-    Det jobbes med å innhente prosjektledelse for prosjektering og gjennomføring av de allerede finansierte restaureringsarbeidene på Horten kapell, Horten kirke (kirkeskip), og på klimaskall Borre kirke. Horten kapell startes sannsynligvis opp først, samtidig som prosjektering av arbeidet i Horten kirke gjennomføres. Målet er å ferdigstille kapellet i år, og også ferdigstille prosjekteringen av kirkeskipet i Horten kirke i år. Gjennomføringen av arbeidene i Horten kirke planlegges startet opp etter konfirmasjonene våren 2024. Prosten pekte i møte på at stenging av kirken må formelt sett behandles i menighetsrådet og omsøkes til bispedømmet via sokneprest og prost.
-    KA, Riksantikvaren og Regjeringen samarbeider om å ruste opp middelalderkirker fram mot grunnlovsjubileet i 2030 og de har plukket ut 40 kirker i landet som skal få sponset utarbeidelse av tilstandsrapport for inntil 100 tusen kroner. Borre og Nykirke kirker er blant de 40 kirkene som er plukket ut. Tilstandsrapporten skal gjennomføres etter en ny metode som skal sikre helhetlige vurderinger, og rapportene skal være ferdige allerede i slutten av mars i år. Det arbeides nå derfor aktivt for å få tilbud fra firmaer som kan gjennomføre tilstandsrapportene.
-    Det settes i disse dager i gang anbudsrunder for å få gjennomført allerede planlagte og finansierte utbedringer på taket på Lauvøya kapell, taket på driftsbygningen på Borre gravlund og taket på kapellet på Borre gravlund. Dette er prosjekter som ventes ferdigstilt inneværende år.
-    Montering av sprinkelanlegg i Borre kirke er nå ferdigstilt og nå går arbeidet i gang med å utføre sprinkling av Nykirke kirke. Det er allerede innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til formålet.
-    Mot slutten av 2022 ble det reparert 11 stoler i Åsgårdstrand kirke og det satses på å reparere ca like mange i år også.

SAKLISTE:

Sak 001/23    Driftsbudsjett 2023 - endelig vedtak

Saksfremstilling
Etter vedtak i kommunestyret i desember endte vi opp med et nedtrekk i tilskudd fra kommunen på kr 153.492. I tillegg fører økt kremasjonsavgift til en netto kostnadsøkning på kr 225.000,-. Dette fører til et budsjettert merforbruk på kr 378.492. Det er ikke budsjettert med noe strømstøtte i 2023 siden vi ikke har konkret lovnad om dette fra staten. Men det er en reell mulighet for at vi kan få noe støtte i år også. I 2022 fikk vi kr 180.000,-.
Det ligger også an til at vi kan få noe reduserte lønnskostnader på grunn av noe vakanse i kirketjenerstillinger. I tillegg er det forventet noe innsparing på grunn av sykemeldinger.

Forslag til vedtak
Budsjettert merforbruk på kr 378.492 dekkes av disposisjonsfond.

Vedtak:
Budsjettert merforbruk på kr 378.492 dekkes av disposisjonsfond.


Sak 002/23    Investeringsbudsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 - endelig vedtak

Saksfremstilling
I juni 2022 ble det vedtatt et investeringsbudsjett for 2023 på kr 9,8 millioner. Høsten 2022 fikk vi beskjed fra kommunen om at vi måtte redusere dette investeringsbudsjettet med 1,8 millioner kroner. Denne reduksjonen er nå gjennomført og vi legger fram et investeringsbudsjett på kr 8 millioner.

Forslag til vedtak
Framlagt investeringsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas.

Vedtak:
Framlagt investeringsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas.


For Horten kirkelige fellesråd

Jon Erik Halvorsen, leder         

Svein Kåre Johansen, kirkeverge

 


Møtebok for Horten kirkelige fellesråd

Møtedato:    07.12.2022
Møtetid:    kl. 18:00
Møtested:    Åsgårdstrand kirke (Lite møterom)


Tilstede: 
Jon Erik Halvorsen (leder), Hallvard Brodshaug, Tor Brattekværne, Sigvor Ljone, Hilde Wold, Åse Kristine Søvde, Arne Book, Frode Magnar Andersen (fungerende prost), Jacob Børresen (kommunal representant), Svein Kåre Johansen (kirkeverge).

Meldt forfall:
Øyvind Lohne.

Kommentarer til referat fra forrige møte:
-    I referatet sto det at det var møte 22 mars, men riktig dato er 23 mars.

Orienteringer:

Åsgårdstrand menighetsråd: Hadde åpen kirke 1 søndag i advent i forbindelse med julemarkedet i Åsgårdstrand. Dette ble en stor suksess der det var mange som tok turen innom; også folk som ikke vanligvis går i kirken. Det ble servert vafler og kaffe, det ble spilt julemusikk og holdt konserter. På søndag var det lysmesse der engangskoret øvde tidlig på ettermiddagen og deltok under gudstjenesten i en fullsatt kirke, der også de 17 konfirmantene deltok.

Nykirke menighetsråd: Torsdag 8 desember er det julekonsert i Nykirke der også de 10 medlemmene i Nykirke barnekor deltar sammen med Julekoret. Det er mye spennende som skjer framover i Nykirke.

Borre menighetsråd: Hadde møte mandag 5 desember der vikarprost Frode og nyansatt diakonimedarbeider Tonje deltok og snakket om diakoniplan. Rådet valgte en representant til diakoniutvalget. Rådet diskuterte også innspill fra kirkevergen om å variere mer på klokkeslettene for gudstjenester. Rådet er i utgangspunktet positive til dette og mener at det er de ansatte som er best egnet til å vurdere dette. Rådet anser kl 14 er et dårlig tidspunkt for gudstjenester.

Horten menighetsråd: Hadde møte i forrige uke og fikk orientering om diakoniplan og diakoniutvalg. Ny diakonimedarbeider Tonje orienterte om sine tanker om hvilke planer hun har for arbeidet i stillingen. Ansatte og frivillige i menigheten deltok på julemarkedet på Karljohansvern 3 desember med en stall og julekrybbe. Det var også julekonsert i Horten kirke samme ettermiddag.

Prosten: 
-    I forhold til saken om justering av klokkeslett for gudstjenester orienterte prosten om at de ser på å lage en gudstjenesteturnus der det ikke er gudstjeneste i Åsgårdstrand og Nykirke samme dag. På den måten kan samme kirketjener betjene begge og man kan derfor lyse ut en større stilling som dekker begge disse menighetsrådene.
-    Søndag 11 desember er det fremstilling av ny kirkeverge i Borre kirke kl 11.00.
-    Torsdag 19 januar kl 18-21 er det orienteringsmøte om Kirkevalget 2023 i Sentrumskirken. Dette møtet er generert fra bispedømmet og kan ikke flyttes selv om det kolliderer med fellesrådsmøte. Rådet ble dermed enige om at fellesrådsmøtet flyttes til onsdag 18 januar, samme sted.
-    Det jobbes nå med utlysningsteksten til soknepreststillingen i Åsgårdstrand og Nykirke. Utlysningen vil skje før jul med søknadsfrist en gang i januar. Dette regnes som et gunstig tidspunkt for å få studenter til å søke. Ansettelse beregnes ca i mars.
-    Det er ansatt ny prost etter Harald Bryne. Den nye prosten heter Marta Axner Ims og vil tre inn i stillingen en gang til sommeren og sannsynligvis innsettes i august. Frode Magnar Andersen vil være fungerende prost fram til Marta tiltrer.
-    Det ligger an til en del justeringer blant prestestillingene i bispedømmet. Horten har forholdsvis liten dekning og kan være blant de som får flere stillinger.
-    Diakoniutvalget som blir valgt nå i disse tider får i oppgave å skrive diakoniplanen. Det er viktig at vi også får med noen menn i utvalget.

Kommunens representant: 
-    Endelig budsjett vedtas i kommunestyret nå til uka. Det er noe nedtrekk hos fellesrådet.
-    Når det gjelder saken om overføring av eiendommer forbeholder kommunen seg retten til å beholde en del av eiendommen ved Skoppum kirke til bruk for barnehagen. Børresen vil stille spørsmål i hovedutvalget om dette er lovlig og vil legge fram et forslag om å returnere saken til kommunen for en rettslig vurdering og eventuelt legge saken fram til ny behandling i kommunestyret.

Fra AU:
-    Deling av strømmålere i Skoppum kirke skal nå være gjennomført slik at kommunen får faktura for den strømmen som brukes i kommunens del av bygget.
-    Staten utlyste i høst mulighet for å søke om ekstra strømstøtte slik at strømprisen ikke skulle føre til stengte kirker i jula. Det ble gitt tilskudd på kr 45.000 pr menighetsråd. Søknad på støtte ble sendt fra kirkevergen og tilskudd på til sammen kr 180.000 ble innvilget.
-    Det er nå skrevet kontrakt på kjøp av Steinway flygel til Horten kirke. Flygelet vil sannsynligvis bli levert før jul. Det planlegges innvielseskonsert med Håvard Gimse16 februar ca kl 19 eller 20. Dette er samme dag som det er fellesrådsmøte og dette møtet bør derfor legges til kl 17 slik at rådsmedlemmene får mulighet til å delta på konserten. Flygelet er i sin helhet finansiert av gaver, sponsing og tilskudd.
-    I forbindelse med kommunebudsjettet foreslo kommunedirektøren et nedtrekk på kr 650.000 på fellesrådets budsjett. Etter politiske forhandlinger i formannskapet er dette nedtrekket nå redusert ned til kr 150.000.
-    Kirkevergen ønsker å sette i gang en aksjon for å skaffe hjertestarter til alle kirkene våre. Han ønsker å henvende seg til lag og foreninger for å få hjelp med finansiering av hjertestarterne. Pris pr hjertestarterpakke er på ca kr 18.000, så med 7 bygg blir det rundt 100 tusen kroner totalt for alle byggene. Kirkevergen vil også bruke media for å synliggjøre at vi jobber med saken. Det er fint hvis medlemmene av menighetsrådene framsnakker saken i sine nærmiljøer.

Saker

Sak 045/22    Disponering av udekket mindreforbruk innenfor investeringsregnskap 2021

Vedtak:
Merforbruk per 31.12.2021 i prosjekt Skallsikring Borre på kr. 426 941 dekkes av fond 5559999.
Mindreforbruket per 01.12.2022 på kr. 550 293 disponeres med kr. 426 941 tilbake på fond 555999, 
og kr. 123 352 settes på fond 553950 ubundet investeringsfond.

Merforbruk per 31.12.2021 i prosjekt Varmeovner i Løvøy kapell på kr. 53 746 dekkes av ubundet investeringsfond 5539950 i 2021 og merforbruk kr. 4 451 i 2022 dekkes av samme fond 5539950 i 2022.

Saldo på ubundet investeringsfond blir da per 01.12.2022 kr. 66 268

Enstemmig vedtatt.

Sak 046/22    Stoler i Åsgårdstrand kirke

Vedtak:

AU sitt forslag støttes. Vi legger oss på en restaureringstakt på ca 8-10 stoler i året. Vi vil da få restaurert de verste stolene innen rimelig tid. Vi sender inn 8 stoler nå før jul, slik at vi får tatt med noen i år også.
Utgiften til dette dekkes av driftsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt.


Sak 047/22    Valg av leder, nestleder og 3. medlem av adm.utv. for 2023

Vedtak:
Leder: Jon Erik Halvorsen (Horten MR)
Nestleder: Øyvind Lohne (Nykirke MR)
Arbeidsgivers representant til administrasjonsutvalget:
Jon Erik Halvorsen (Horten MR)
Øyvind Lohne, (Nykirke MR)
Hallvard Brodshaug (Borre MR)
Sigvor Ljone (Åsgårdstrand MR), vara

Enstemmig vedtatt

 

For Horten kirkelige fellesråd


Jon Erik Halvorsen, leder

Svein Kåre Johansen, kirkeverge
 

Tilbake