Musikk og diakoni


Målet for prosjektet er å stimulere til økt livskvalitet og gi gode opplevelser.

"Musikk og diakoni" er et prosjekt som startet opp i 2017, og tiltaket er hovedsaklig rettet mot mennesker med demens og mennesker med spesielle behov. Idéen er å i enda større grad benytte sang og musikk i kirkens tjeneste i møte med disse menneskene. Prosjektet er nyskapende ved å bruke musikk som kommunikasjon gjennom diakonale tiltak.

Personer med demens kan ha vanskelig for å orientere seg, og språket kan være helt fraværende. Sang og musikk bedrer både hukommelse og ordforråd, og kan dempe depresjon og angst. Den sansestimulering, aktivering og styrking av oppmerksomheten som musikk kan gi, kan i mange tilfeller føre til betydelig funksjonsbedring hos eldre pasienter, både kognitivt og motorisk. I mellommenneskelige møter er musikk en stor ressurs i tillegg til det å bli møtt med nestekjærlighet.

"Musikk og diakoni" drives av Horten kirkelige fellesråd, og bygger på et godt etablert diakonalt samarbeid med Horten kommune. Gjennom disse årene er det holdt andakter, gudstjenester, sangstunder og konserter ved alle sykehjem og dagsenter i hele kommunen. Ved alle tiltakene blir kirken blitt brakt ut til hver enkelt institusjon. 

Våren og høsten 2023 samarbeida "Musikk og diakoni" med Horten kulturskole og frivillige om drift av demenskoret Forglemmegei. Videre drift avventes kommunens budsjett for 2024.

Hvert år inviterer "Musikk og diakoni" alle brukere, pårørende og ansatte ved alle sykehjem og dagsenter i hele Horten kommune til julekonsert i Horten kirke i begynnelsen av desember. Denne konserten har biltt et årlig høydepunkt for alle involverte. Her har også gleden ved et godt samarbeid med Paulsen Buss vært stor. 

 

Tilbake