Diakoni


Kirken vitner om Guds rike gjennom ordet som forkynnes, og i handling. Dette er diakoni.
Diakoni har en lang historie i vår kirke, og ordet diakon betyr tjener.

DIAKONI

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»
Slik lyder definisjonen i Kirkerådets Plan for Diakoni; en plan som ble vedtatt i 2007.

Diakoni har gjennom hele historien vært et bærende element i kirken.  Jesu ord om at vi skal elske vår neste og tjene hverandre har hele tiden vært en rettesnor for diakonien. Gjennom tidene har diakonien hatt ulik uttrykksform.  I svært mange år var det sykepleien som stod i fokus, både i institusjonstjenesten og ikke minst menighetssøstre som utøvde hjemmesykepleien. Den senere tid har diakonitjenesten og diakonstillingene skiftet karakter; noe diakoniplanen er et uttrykk for.

Horten Menighet har en lang, diakonal tradisjon. I 1886 ble den første menighetssøster ble ansatt og Menighetspleien ble opprettet i 1926 Menighetssøster var i aktiv tjeneste frem til 1997. I 1992 ble det opprettet en soknediakonstilling.

Diakonien er en tjeneste for medmennesker, skaperverket og for Gud. Den har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidig respekt for hverandres verdighet er grunnleggende.


Horten kirkelige fellesråd har sin lokale diakoniplan som tar utgangspunkt i de fire hovedområdene som er nevnt i Kirkerådets plan. Under hvert område er det satt opp mål og ulike tiltak. Hvert sokn har sin utgave av diakoniplanen.

Våre menigheter ønsker å være et sted hvor mennesker opplever seg sett og inkludert. Vi er ulike og vi opplever ting som gjør våre liv forskjellig.  Vi ønsker at våre møtesteder har rom for alle ulikheter.

Diakonien hos oss har mange ansikt. Vi møter barn gjennom baby/småbarnssang, ulike trosopplæringstiltak og barnekor.  Ungdommen har sitt møtested i konfirmasjonstida og Ten Sing. Hyggetreffet i Sentrumskirken samler mange eldre til sosialt samvær.  Hyggetreffet skjer i regi av menighetspleien, som også arrangerer turer. Institusjonstjenesten er en stor og viktig del av menighetens diakonale virksomhet, denne tjenesten er samla under tittelen "Musikk og diakoni". Dette er et samarbeid mellom organist og diakon. "Musikk og diakoni" er rettet mot  mennesker med demens og  personer med spesielle behov, og  blir i første omgang knyttet opp mot institusjoner og dagsenter. Men, prosjektet er også viktig som nyskapning av andre og allerede etablerte diakonale tiltak. Målet for prosjektet er å stimulere til økt livskvalitet og gi gode opplevelser.

Sjelesorg og samtale er en  viktig del av diakoniens oppgaver. Trenger du noen å snakke med, er diakonen og menighetens prester tilgjengelig for deg.

 

 

Tilbake