Kirkelig fellesråd - ansvar og oppgaver


I alle kommuner med mer enn et sokn, er det lovfestet at det skal være et kirkelig fellesråd.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet er blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, har arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte og forvalte økonomiske midler som stilles til fellesrådets disposisjon.

 

Tilbake