Diakoni


Kirken vitner om Guds rike gjennom ordet som forkynnes, og i handling (diakoni).
Diakoni har en lang historie i vår kirke, og ordet diakon betyr tjener.

 

Horten menighet har egen diakon, Anne Karine Jordsmyr.
Se ansatte ved Horten menighetskontor.

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet ,inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»
Slik lyder definisjonen i Kirkerådets Plan for Diakoni; en plan som ble vedtatt i 2007.
Diakoni har gjennom hele historien vært et bærende element i kirken. Jesu ord om at vi skal elske vår neste og tjene hverandre har hele tiden vært en rettesnor for diakonien. Gjennom tidene har diakonien hatt ulik uttrykksform. I svært mange år var det sykepleien som stod i fokus, både institusjonstjenesten og ikke minst menighetssøstre som utøvde hjemmesykepleien.
Den senere tid har diakonitjenesten og diakonstillingene skiftet karakter; noe den nye diakoniplanen er et uttrykk for.

Diakonien er en tjeneste for medmennesker og skaperverket og en tjeneste for Gud. Den har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt fro hverandres verdighet er grunnleggende.

Horten Menighet har en lang, diakonal tradisjon. I 2011 markerte vi to jubileum:
Det var 125 år siden den første menighetssøster ble ansatt og Menighetspleien ble opprettet for 85 år siden. Menighetssøster var i aktiv tjeneste frem til 1997.
I 1992 ble det opprettet en soknediakonstilling.

Horten menighet har sin lokale diakoniplan som tar utgangspunkt i de fire hovedområdene som er nevnt i Kirkerådets plan.
Under hvert område er det satt opp mål og ulike tiltak .

Vi ønsker at menigheten vår skal være et sted hvor mennesker opplever seg sett og inkludert. Vi er ulike og vi opplever ting som gjør våre liv forskjellig. Vi ønsker at menigheten og våre møtesteder har rom for alle ulikheter.

Sjelesorg og samtale er en del av diakoniens oppgaver. Trenger du noen å snakke med, er vi tilgjengelig for deg.
Soknediakon og menighetens prester kan du få kontakt ved å henvende deg til Horten og Borre Menighetskontor.

Kontakt person: diakon Anne Karine Jordsmyr, tlf. 33 52 91 16 akj@horten.kirken.no 

Diakoniplan
Les mer om sorggrupper.

Tilbake